بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی
پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی

پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی

شرح مختصر:

بی شک مدیران و برنامه ریزان سازمان هایی که به آینده نگری و برنامه ریزی درازمدت شهره اند از نقش مهم منابع انسانی در رشد و توسعه مطلع می باشند. مدیران ژرف اندیش به خوبی می دانند که سازمان یعنی جمعی از کارکنان با روحیات، علایق، افکار، دانش و شرایط فیزیکی متفاوت که بدون آنها سازمان هرگز وجود خارجی پیدا نمی کند. این تداوم حیات سازمانی و بالندگی آن وابسته به زمینه هایی چون خلاقیت، نوآوری و توسعه است که می تواند منجر به نفوذ روزافزون سازمان در جامعه شود. تحقق چنین شرایطی به علل و عوامل گوناگونی بستگی دارد که از جمله مهم ترین این عوامل جایگاه و نقش انکارناپذیر و ویژه نیروی انسانی می باشد بنابراین اگر بهترین راهبردهای مدیریتی و فناوری نوین در سازمان به کار رود، اما سازمان فاقد راهبرد صحیح منابع انسانی باشد هرگز محصول و فرآیند مطلوبی در خروجی آن به دست نخواهد آمد. حضور نیروی انسانی موفق و کارآمد مستلزم پیش شرط­هایی (شامل جذب، تربیت و آموزش و حفظ و نگهداری) می شود. باتوجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی (رضایت شغلی و فرسودگی شغلی) ارتباط موضوعی با پیش شرط حفظ و نگهداری دارد لذا به اختصار به این بخش می پردازیم. (امینی ،1389).

– حفظ و نگهداری نیروی انسانی: در تئوری و راهبرد منافع ملی، سازمانی و حتی فردی اصل حفظ و نگهداری به عنوان نقطه ای استراتژیک محسوب می شود. این مهم در محاوره ها و گفت وگوهای اجتماعی نیز بیان می شود که نگهداری چیزی مهم تر از به دست آوردن آن است. حال اگر با این بینش به حفظ و نگهداری نیروی انسانی کارآمد توجه شود بسیاری از مشکلات سازمان حل خواهد شد. معمولاً سازمان ها و شرکت ها پس از طی یک فرآیند دشوار و طولانی موفق به جذب و آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد می شوند اما متأسفانه در برخی شرایط قادر به حفظ این سرمایه نبود و آن را به راحتی از دست می دهند. در شرایط کنونی در بسیاری از کشورهای جهان سوم الگوی استفاده از منابع انسانی در ساختارهای سازمانی از جایگاه و ارزش واقعی خود فاصله گرفته و مشاهده می کنیم که از همه توان نیروهای انسانی اعم از مدیر و کارشناس و کاردان در اثر اختلاف سلیقه های جزیی استفاده مطلوب نمی شود و در پاره ای از شرایط دشوارتر آنان مجبور به ترک سازمان می شوند، حال آنکه سازمان برای هر عنصر انسانی خود هزینه گزافی نموده تا بتواند در زمان مقتضی از بازده مطلوب آن برخوردار شود. این جریان خسارت فراوان پنهانی را از خود بر جای می گذارد که نتایج آن در درازمدت هویدا می شود. در حالی که این موضوع در کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای جهان سوم در  حال گذار، از وضعیت به مراتب مناسب تری برخوردار است (امینی ،1389).

با عنايت به اين كه افرادي كه در سازمان فعاليت مي  كنند در عملكرد سازماني نقش بسزايي دارند و از طرفي رضايت اين افراد از سازمان خود، نقش قابل ملاحظه اي در بازدهي و نوع عملكرد سازمان ايفا مي كند. به نظرمي رسد كه احساسات و نگرش هاي مثبت افراد دررابطه با سازمان و شغل خود مي تواند راه گشاي بسياري از مسائل و مشكلات موجود در سازمان باشد. همچنين، زماني كه يك شخص داراي رضايت شغلي بالاست اين بدين معناست كه شخص احساسات خوبي دربارة كارش دارد و براي شغلش ارزش زيادي قائل است. (مقیمی،1377).

نتايج پژوهش ها نشان مي دهد كه كاركنان بارضايت شغلي بالاتر از نظر فيزيك بدني و توان ذهني در وضعيت خوبي قرار دارند (مقیمی-1377). رضايت شغلي يك فرد كه بر اساس تعيين درجه­ي سازش يافتگي و ويژگي هاي رواني- اجتماعي آن فرد با شرايط كار، ارزشيابي مي شود، معياري براي تعيين عملكرد شغلي است (ساعتچی، محمود-1379). بعلاوه، رضايت شغلي جهت گيري عاطفي است كه يك شخص در رابطه با شغلش دارد (پرایس 2001)[1]. و كاركناني كه امكان ارتقاء شغلي براي آنها در آينده اي نزديك امكان پذير است، از رضايت شغلي بالاتري برخوردار هستند (کاستس2009)[2]. بر مبناي نظر اسپكتور (1997)[3] عواملي كه بر رضايت شغلي  اثر مي گذارند در چهار گروه قابل طبقه بندي هستند كه عبارتند از: عوامل سازماني، عوامل محيطي، ماهيت كار و عوامل فردي. به طوري كه راهبردها و خط مشي هاي سازماني غيرمنعطف موجب برانگيختن احساسات منفي شغلي مي شود و خط مشي منعطف، با رضايت شغلي بالا مرتبط است (قره باغی، 1376).

 فهرست مطالب

 • چكيده 1
 • فصل اول: كليات تحقيق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بيان مسأله اساسي تحقيق. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق. 6
 • 1-4- اهداف تحقيق. 8
 • 1-5-  فرضيه‏هاي تحقیق. 9
 • 1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 9
 • 1-6-1-تعاریف مفهومی.. 9
 • 1-6-1-1-رضايت شغلي.. 9
 • 1-6-1-2-فرسودگی شغلی.. 10
 • 1-6-1-3-کمیته امداد. 10
 • 1-6- 2- تعاریف عملیاتی.. 10
 • 1-6-2-1-ر ضایت از نوع کار10
 • 1-6-2-2- رضایت از سرپرست10
 •  1-6-2-3-رضایت از همکاران 11
 •  1-6-2-4-رضایت از نحوه ارتقاء شغلی 11
 • 1-6-2-5-رضایت از پرداخت حقوق و مزایا 11
 • فصل دوم:ادبیات و سوابق تحقیق
 • بخش اول. 13
 • 2-1-مبانی نظری وتئوریک تحقیق. 13
 • 2-1-1- تعریف «شغل‏». 13
 • 2-1-2- تعریف «رضایت ‏شغلى‏». 13
 • 2-1-3-رضایت شغلی ازنظر کوهن.. 13
 • 2-1-4-رضایت شغلی از نظر ها پاک.. 14
 • 2-1-5-رضایت شغلی ازنظر فیشر. 14
 • 2-1-6-رضایت شغلی ازنظر گینزبرگ.. 14
 • 2-2-مفهوم رضایت شغلی. 15
 • 2-3-تاريخچه مطالعات و تحقيقات انجام‏گرفته پيرامون رضايت شغلی. 15
 • 2-4-ابعادرضایت شغلی. 17
 • 2-5-نظریه های رضایت شغلی. 17
 • 2-5-1  نظریه نیازها 18
 • 2-5-2 – نظریه ی انتظارات.. 18
 • 2-5-3-  نظریه ی نقشی.. 18
 • 2-5-4- نظریه امید و انتظار 19
 • 2-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی. 19
 • 2-6-1- سازمان. 22
 • 2-6-2- محیط.. 22
 • 2-6-3- ماهیت کار 23
 • 2-6-4- عوامل فردی.. 23
 • 2-7- جنسیت و نقش آن در رضایت شغلی. 23
 • 2-8- نقش مدیریت در رضایت شغلی. 26
 • 2-9- رضایت شغلی و عملکرد 29
 • 2-10- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی. 30
 • 2-11- مفهوم و تعاریف مربوط به فرسودگی شغلی‌ 32
 • 2-11-1- مفهوم فرسودگی شغلی ازدیدگاه ماسلاچ. 34
 • 2-11-2- فرسودگی شغلی از دیدگاه فاربرودیک.. 34
 • 2-11-3- فرسودگی شغلی ازدیدگاه آرسیرانگ.. 35
 • 2-12- تاریخچه فرسودگی شغلی. 35
 • 2-13- عواملی كه سبب فرسودگی شغلی در كاركنان می‌شود 36
 • 2-14- مراحل و سير فرسودگي36
 • 2-15- شاخص‌ها و نشانه‌های فرسودگی. 38
 • 2-16- رابطه فرسودگی شغلی و ویژگیهای شخصیتی. 38
 • 2-17- ويژگي هاي افرادي كه مستعد فرسودگي هستند. 39
 • 2-18- راههای پیشگیری از فرسودگی شغلی. 39
 • 2-19- نقش مدیران در پیشگیری از فرسودگی شغلی كاركنان. 40
 • 2-20- بهبود فرسودگی شغلی. 41
 • 2-21-کنارآمدن با فرسودگی شغلی. 42
 • 2-22- پیامد‌های فرسودگی شغلی. 43
 • 2-23- شيوه هاي مقابله با فرسودگي شغلي. 43
 • بخش دوم. 45
 • 2-24-پیشینه تحقیق. 45
 • 2-24-1-پژوهشهای داخلی.. 45
 • 2-24-2-پژوهشهای خارجی.. 47
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • 3 -1-مقدمه. 53
 • 3-2- روش تحقیق. 52
 • 3-3- جامعه آماري. 52
 • 3-4-حجم نمونه و روش نمونه گیري. 53
 • 3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 53
 • 3-5-1-پرسشنامه سنجش رضایت شغلی.. 54
 • 3-5-2- پرسشنامه سنجش فرسودگی شغلی.. 54
 • 3-5-3-روش گرد آوری اطلاعات.. 55
 • 3-6-روش های تحلیل آماری. 55
 • فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
 • 4-1- مقدمه. 57
 • 4-2-یافته های توصیفی. 57
 • 4-2-1-جنسیت.. 58
 • 4-2-2- سن.. 59
 • 4-2-3-تاهل. 59
 • 4-2-4-تحصیلات.. 60
 • 4-2-5-سوابق کار 62
 • 4-3-توصیف متغیر های پژوهش… 63
 • 4-4- یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش… 63
 • 4-4-1-بررسی پیش فرضهای آماری.. 63
 • 4-4-2-فرضیه شماره 1. 64
 • 4-4-3-فرضیه شماره 2. 65
 • 4-4-4-فرضیه شماره 3. 66
 • 4-4-5-فرضیه شماره 4. 67
 • 4-4-6-فرضیه شماره 5. 68
 • 4-4-7-فرضیه شماره 6. 69
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 • 5-1- مقدمه. 71
 • 5-2- بحث و نتیجه گیری. 72
 • 5-3- پیشنهادهای پژوهش… 76
 • 5-3-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش… 76
 • 5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 77
 • 5-4- محدودیتهای پژوهش… 77
 • منابع و مآخذ.
عنوان : پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی
تعداد صفحات: 93 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− 2 = چهار