بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و خودشفقتی با نشانگان ضربه عشق
پایان نامه بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و خودشفقتی با نشانگان ضربه عشق

پایان نامه بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و خودشفقتی با نشانگان ضربه عشق

شرح مختصر:

وقتی سازمانی کارکنان عملیاتی بیشتری استخدام می کند تا از مزایای اقتصادی حاصل از تخصص گرایی آنها بهره مند گردد، در نتیجه تفکیک افقی افزایش خواهد یافت. گروه بندی وظایف مشابه با یکدیگر هزینه هایی را برای سازمان به همراه خواهد داشت از این رو مدیریت سازمان برای اینکه بتواند بین واحدهای مختلفی که در سطح افقی قرار دارند هماهنگی ایجاد کند، تفکیک عمودی درون سازمان را افزایش خواهد داد. این توسعه یا بسط موجب خواهد شد که سازمان از نظر جغرافیایی گسترش پیدا کند. در ضمن چون این گستردگی پیچیدگی بیشتر سازمان را نیز در پی خواهد داشت، نتیجتاً مدیریت عالی نخواهد توانست به طور مستقیم بر همه فعالیت های درون سازمان نظارت نموده و آنها را کنترل کند. لذا مدیریت به جای اعمال کنترل مستقیم به اجرای قوانین و مقررات رسمی مبادرت خواهد ورزید. این افزایش در رسمی سازی ممکن است به موازات ایجاد واحدهای جدید به وسیله مدیریت، به منظور هماهنگی فعالیت های گسترده و متنوع اعضا سازمانی، تفکیک عمودی بیشتر به همراه داشته باشد. نهایتاً چون مدیریت عالی سازمان کم کم از سطوح عملیات دورتر می شود، مدیران ارشد اجرایی نخواهد توانست به سرعت تصمیمات معقول و آگاهانه اتخاذ کنند. تنها راه حلی که باقی می ماند این است که سیستم تصمیم گیری غیرمتمرکز جایگزین سیستم متمرکز گردد.

با این استدلال ما می بینیم که تغییرات در اندازه  سازمان منجر به تغییرات ساختاری بنیادی می شود. در خصوص اینکه چگونه اندازه  سازمان تعیین و تعریف می شود بین محققین توافق های زیادی صورت گرفته است. در هشتاد درصد تحقیقات انجام شده از اندازه  سازمان به عنوان یک متغیر که در واقع تعداد کل کارکنان یک سازمان را شامل می شود، استفاده شده است. اگر چه می توان استدلال کرد که معیارهای مختلف اندازه  سازمان را نمی توان بجای یکدیگر بکار برد ولی بیشتر مدارک و شواهد دلالت بر این دارد که معیار تعداد کل کارکنان مانند دیگر معیارها مناسب می باشد. دلیل این امر آن است که تعداد کل کارکنان به عنوان معیار اندازه  سازمان تا حد بسیار زیادی به دیگر معیارهای اندازه  سازمان ارتباط پیدا می کند(ملکی وملکی،1396). مدیریت منابع استانی در حقیقت عنوانی است که طی دهه 1970 میلادی مطرح شده است اگر چه بسیاری از صاحبنظران هنوز هم ، عناوین قبلی و قدیمی آن را عموما به صورت مترادف مورد استفاده قرار می دهند اما بسیاری از آنها معتقدند که مدیریت منابع استانی مفهومی فراتر از مدیریت پرسنلی دارد و تمامی این عنوان ها را در بر می گیرد . مدیریت منابع استانی امروزه تخصص ویژه ای از مدیریت به شمار می رود که بیش از اینکه به صورت تخصصی ویژه در آید ، کم و بیش در گوشه و کنار دنیا کسانی در حمایت از کارکنان مطالبی را مطرح می ساختند . برای مثال در حدود سال 1800 میلادی یکی از کارخانه داران انگلیسی به نام « رابرت اون[1] » برای اولین بار به بررسی نیاز های نیروی استانی پرداخت و از بهبود شرایط محیط کار سخن گفت( ابطحی ، 1385 : 9).

آون قریب به هفتاد سال از زندگی خود را صرف تامین سعادت طبقه کارگر در فرآیند سازمان های صنعتی نمود و در این راه از بذل سرمایه مادی و معنوی فروگذار نبود و به همین سبب نامش در تاریخچه دانش مدیریت به عنوان بنیانگذار مدیریت منابع استانی جاودانه مانده است . او فلسفه قدیمی بهره بری از نیروی استانی و بهره دهی به وی را مورد تجدید نظر قرار داد و انتظامی در مدیریت صنعتی ایجاد نمود ( پرهیزکار ، 1375 : 48 – 47 ). سازمان ها بوضوح متشکل از چیزی بیش از نمودار های سازمانی هستند . موجودیت آنها براساس منابعمتعددی همچون منابع استانی ، مالی ، مادی و اطلاعاتی و دانش شکل می گیرد . با وجود این مدیریت منابع استانی برای سازمان ها به مثابه کارکردی حیاتی تلقی می شود . زیرا مولفه اصلی شکل دهنده سازمان های مردمند و مدیریت اثر بخش آنها وظیفه اصلی مدیریت منابع استانی است . در گذشته ، رهبری نیروی استانی در سازمان به عهده اداره آمار و امور اداری بود .

اما امروزه تحت تاثیر عوامل بیرون سازمانی بالاخص تطابق قابلیت رهبری امور کارکنان با نیاز های جدید ، امور مربوط به منابع استانی در رابطه با رسالت و اهداف سازمان و در نظر داشتن چالش های محیطی سازماندهی می شود . بر این اساس ، اهمیت عامل استانی و نقش منحصر به فرد او به منزله یک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظام ها و فراگرد های سازمانی جایگاهی بمراتب والاتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از استان به مثابه مهمترین منبع و دارایی برای سازمانی یاد می شود . بدین لحاظ امروزه سازمان ها برای بقاء ، انتظام و بالندگی خود می کوشند از طریق منابع استانی فرهیخته در گستره جهانی به رشد وسیع ، بهبود مستمر ، کارآمدی ، سود بخشی ، انعطاف پذیری ، انطباق پذیری ، آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نائل شوند . به زعم بارون و کرپس منابع استانی کلید موفقیت یا شکست های سازمانی به شمار می آید

 فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول : کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 2
 • 1-2- بیان مسأله. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 8
 • 1-5- سؤالات تحقیق.. 9
 • 1-6- فرضیه های تحقیق.. 10
 • 1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 10
 • فصل دوم: مبانی نطری و پیشینه تحقیق
 • مقدمه 13
 • 2-1- عشق و ضربه عشق
 • 2-1-1- تعریف عشق………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
 • 2-1-2- مبانی نظری عشق…………………………………………………………………………………………………………………. 15
 • 2-1-2-1- دیدگاه فروید…………………………………………………………………………………………………………………….. 15
 • 2-1-2-2- دیدگاه یونگ…………………………………………………………………………………………………………………….. 17
 • 2-1-2-3- دیدگاه فروم………………………………………………………………………………………………………………………. 19
 • 2-1-2-4- دیدگاه اشترنبرگ………………………………………………………………………………………………………………. 21
 • 2-1-3- ضربه عشق و پیامدهای آن…………………………………………………………………………………………………….. 23
 • 2-1-4- راهکارهای کنارآمدن با ضربه عشق………………………………………………………………………………………….. 25
 • 2-2- سبک های فرزندپروری
 • 2-2-1- خانواده و سبک های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………….. 26
 • 2-2-2- تعریف سبک های فرزندپروری………………………………………………………………………………………………… 28
 • 2-2-3- تغییرات تاریخی در مفهوم سبک های فرزندپروری…………………………………………………………………….. 29
 • 2-2-4- نظریه های سبک های فرزندپروری………………………………………………………………………………………….. 30
 • 2-2-4-1- نظریه اریکسون…………………………………………………………………………………………………………………. 30
 • 2-2-4-2- نظریه آدلر………………………………………………………………………………………………………………………… 31
 • 2-2-4-3- نظریه شفر………………………………………………………………………………………………………………………… 32
 • 2-2-4-4- نظریه وینتر باتوم………………………………………………………………………………………………………………. 33
 • 2-2-4-5- نظریه بامریند…………………………………………………………………………………………………………………… 34
 • 2-3- خودشفقتی
 • 2-3-1- تعریف خودشفقتی…………………………………………………………………………………………………………………. 36
 • 2-3-2- اهمیت خودشفقتی…………………………………………………………………………………………………………………. 38
 • 2-3-3- مؤلفه های خودشفقتی……………………………………………………………………………………………………………. 40
 • 2-3-3-1- مهربانی با خود………………………………………………………………………………………………………………….. 40
 • 2-3-3-2- انسانیت مشترک……………………………………………………………………………………………………………….. 40
 • 2-3-3-3- ذهن آگاهی………………………………………………………………………………………………………………………. 41
 • 2-4- پیشینه پژوهشی
 • 2-4-1- پژوهش های داخلی……………………………………………………………………………………………………………….. 43
 • 2-4-2- پژوهش های خارجی………………………………………………………………………………………………………………. 45
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
 • 3-1- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
 • 3-2- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………… 49
 • 3-3- نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 50
 • 3-4- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 50
 • 3-5- روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 50
 • 3-6- ابزار تحقیق، اعتبار و پایایی آنها…………………………………………………………………………………………………… 50
 • 3-6-1- پرسشنامه ضربه عشق…………………………………………………………………………………………………………….. 50
 • 3-6-2- پرسشنامه سبک های فرزندپروری……………………………………………………………………………………………. 52
 • 3-6-3- پرسشنامه خودشفقتی…………………………………………………………………………………………………………….. 53
 • 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………. 54
 •  
 •  
 • فصل چهارم: یافته های تحقیق
 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
 • 4-1- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….. 56
 • 4-2- یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………….. 57
 • فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
 •  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
 • 5-1- بحث در مورد یافته ها………………………………………………………………………………………………………………… 65
 • 5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 69
 • 5-3- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 71
 • 5-4- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 71
 • 5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………….. 71
 • 5-4-2- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………….. 72
 • منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
 • پیوست ها و ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………… 81
 • چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

   

عنوان : پایان نامه بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و خودشفقتی با نشانگان ضربه عشق در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر شیراز
تعداد صفحات: 110 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× 1 = پنج