بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت بانک های ملی در جذب و تجهیز منابع پولی
پایان نامه بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت بانک های ملی در جذب و تجهیز منابع پولی

پایان نامه بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت بانک های ملی در جذب و تجهیز منابع پولی

شرح مختصر:

رشد و شکوفایی یا رکود ساختار اقتصادی کشورها، با طرز کار موسسات بانکی ارتباط نزدیک دارد. نظام بانکی، خدماتی را عرضه می کند که بدون آن نظام اقتصادی کشور از حرکت باز می ماند. سرمایه موجود در بانک ها منبع اصلی خرید محصولات و خدمات و وام های اعطایی آنها، منبع ایجاد اعتبار برای تمامی واحدهای اقتصادی مانند خانواده ها، مشاغل، شرکت ها و دولت است. بنابراین، فعالیت های مختلف اقتصادی کشور بسیار مهم است (قلیزاده و شعبانی، 1387).

       شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر جهانی شدن باشد. بانکها و مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می پرداختند. در حال حاضر بانک ها مانند سایر سازمانها در سطح جهانی داد و ستد می کنند، از طرفی با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها در جذب منابع مالی تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی که شبکه های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی یکی از مهمترین راههای تجهیز منابع مالی برای بانکها و مؤسسات مالی شده اند. امروزه بانک ها برای افزایش قدرت نقدینگی و بالا بردن کیفیت خدمات خود، خدمات مالی غیربانکی نیز به مشتریان ارائه می کنند و با خرید سازمانهای کارگزاری مانند شرکت های بیمه و معاملات ملکی در بازارهای غیررسمی نیز فعالیت می کنند و منابع عمده ای را به سمت خود جذب می نمایند (یزدانی دهنوی، 1384).

        واقعیتی که بانک ها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است که در یک بازار رقابتی سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانکی و چه از طریق فعالیت های غیربانکی به راحتی قابل دسترسی نمی باشد. بانکها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت های بانکی مطابق استانداردهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیتهای مالی غیربانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خود دارند. در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه های مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژهای یافته است. برنامه ریزی و سیاستگذاری مؤسسات مالی و بانک ها در ایران می بایست بر اساس شرایط و موقعیت های خاص هر مؤسسه و بر پایه بررسی های به عمل آمده از مؤلفه های مؤثر در جنب منابع مالی باشد (کریم زاده و همکاران، 1390).

       در بانکداری نوین مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک ها انگیزه های متفاوتی دارند. بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است، بانک ها هرچه سریعتر برای جذب منابع از یک سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره اندیشی نمایند. از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می باشد. امروزه شیوه های نوآورانه، مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های کارآمد، سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره وری بالاتر خواهد بود (آکینی، 2004 و سیو، 2005)

فهرست مطالب

 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
 • 1-2- بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
 • 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 4
 • 1-4- هدف از اجراي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. 5
 • 1-5- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
 • 1-6- فرضيات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
 • 1-7- نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7
 • 1-8-قلمرو مکانی و زمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..7
 • 1-9-مفاهیم اختصاصی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..7
 • 1-10-فصول آتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….8
 • فصل دوم : مبانی نظری و پيشينه تحقيق
 • 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
 • 2-2- موسسات مالی و نقش آنها در اقتصاد………………………………………………………………………………………………. 10
 • 2-3- انوع موسسات مالی……………………………………………………………………………………………………………………………. 10
 • 2-4- تعریف بانک و تاریخچه بانکداری……………………………………………………………………………………………………… 12
 • 2-5- بانکداری در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
 • 2-5-1- صرافی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
 • 2-5-2- بانکداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
 • 2-6- تأسيس بانك ملي ايران و تحول تشكيلات آن……………………………………………………………………………….. 15
 • 2-6-1- اقدامات نخستين براي تشكيل بانك……………………………………………………………………………………………. 15
 • 2-6-2- عمليات و وظايف بانك ملي ايران………………………………………………………………………………………………… 16
 • 2-6-3- نشر اسکناس………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
 • 2-7- تاسیس بانک مرکزی…………………………………………………………………………………………………………………………. 17
 • 2-8- تحولات بانکداری در ایران………………………………………………………………………………………………………………… 19
 • 2-8-1- ملی شدن بانک ها………………………………………………………………………………………………………………………… 19
 • 2-8-2- ادغام بانک ها………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
 • 2-9- بانکداری اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
 • 2-9-1- تعریف نظام بانکداری اسلامی……………………………………………………………………………………………………… 20
 • 2-9-2- بانکداری اسلامی در ایران……………………………………………………………………………………………………………. 21
 • 2-10- نگاهی به اقلام اصلی ترازنامه بانک ها در ایران……………………………………………………………………………. 21
 • 2-10-1- بدهی ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
 • 2-10-2- دارایی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
 • 2-11- بررسی روش های تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکی ‏………………………………………………………… 25
 • 2-11-1- روش های تجهیز منابع……………………………………………………………………………………………………………… 25
 • 2-11-1-1- تجهیز منابع در بانکداری سنتی ‏…………………………………………………………………………………………. 27
 • 2-11-1-2- تجهیز منابع در بانکداری اسلامی………………………………………………………………………………………… 27
 • 2-11-2- روش های تخصیص منابع ‏……………………………………………………………………………………………………….. 28
 • 2-11-2-1- عقود مشارکتی………………………………………………………………………………………………………………………. 29
 • 2-11-2-2- عقود مبادله ای ‏…………………………………………………………………………………………………………………….. 29
 • 2-11-2-3- سایر عقود………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
 • 2-12- عوامل موثر بر جذب منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 30
 • 2-12-1- عوامل برون سازمانی ‏…………………………………………………………………………………………………………………. 30
 • 2-12-2- عوامل موثر درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………………. 31
 • 2-12-2-1- فناوری اطلاعات وارتباطات ‏…………………………………………………………………………………………………. 32
 • 2-12-2-2- مهارتهای نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………. 32
 • 2-12-2-3- تنوع خدمات بانکی ‏………………………………………………………………………………………………………………. 32
 • 2-12-2-4- کیفیت خدمات بانکی……………………………………………………………………………………………………………. 33
 • 2-12-2-5- رضایت مشتریان ازکارکنان بانک ها و مؤسسات مالی………………………………………………………… 33
 • 2-12-2-6- مطلوبیت محیط داخلی بانک ها و مؤسسات مالی ‏…………………………………………………………….. 33
 • 2-12-2-7- مطلوبیت محل استقرارمکانی بانک ها و مؤسسات مالی…………………………………………………….. 34
 • 2-13- مروری بر مطالعات انجام شده ‏………………………………………………………………………………………………………. 34
 • 2-13-1- مطالعات داخلي………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
 • 2-13-2- مطالعات خارجی ‏……………………………………………………………………………………………………………………….. 38
 • فصل سوم: روش تحقيق
 • 3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
 • 3-2- روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
 • 3-3- جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
 • 3-4- روش نمونه گیری و تعيين حجم نمونه………………………………………………………………………………………….. 41
 • 3-5- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. 42
 • 3-6- پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
 • 3-7- روش کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
 • 3-8- روایی و اعتبار (پایایی) پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….. 43
 • 3-9- روایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………………………………………. 44
 • 3-10- پایایی ابزار سنجش…………………………………………………………………………………………………………………………. 44
 • 3-11- تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………. 45
 • 3-11-1- توصيف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………. 45
 • 3-12- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………. 45
 • فصل چهارم: تحليل داده هاي آماري
 • 4- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47
 • 4-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47
 • 4-1-1- شاخص های پراکندگی ………………………………………………………………………………………………………………….52
 • 4-2- یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………. 53
 • 4-2-1- بررسی و تحلیل فرضیات با آزمون استیودنت…………………………………………………………………………….. 53
 • 4-2-2- آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
 • فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
 • 5- نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
 • 5-1- یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
 • 5-2- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 65
 • 5-2-1- پیشنهاد ات آتی……………………………………………………………………………………………………………………………. 67
 • 5-3- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 67
 • منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
عنوان : پایان نامه بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت بانک های ملی در جذب و تجهیز منابع پولی
تعداد صفحات: 85 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× 5 = سی پنج