بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه تاثیرحاکمیت شرکتی اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس
پایان نامه تاثیرحاکمیت شرکتی اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه تاثیرحاکمیت شرکتی اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس

شرح مختصر:

حاکمیت شرکتی مجموعه­ای از فرآیندها، قوانین و مقررات، نهادها و تاثیر آنها بر کنترل و هدایت شرکت است. به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی را می­توان به عنوان سیستمی که شرکت­ها را هدایت یا کنترل می­کنند تعریف کرد. این همان حالتی است که اهداف شرکت­ها به وسیله هیات مدیره و عوامل مربوطه کنترل می­شوند (جراب، 2011).

 فروپاشي انرون در سال (2001)، نظرها را به سوي اثر بخشي عملكرد مديران غيرموظف (غيراجرايي) هيات مديره، جلب كرد. از سوي ديگر، گزارش هيگز 2003 در انگلستان نيز پاسخ دندان شكني به نفوذ قابل ملاحظه مديران غيرموظف (غير اجرايي) ناكارا، در شركت­هاي هم رديف انرون محسوب مي­­شد. از ديدگاه تئوري نمايندگي، حضور مديران غيرموظف (غير اجرايي) مستقل در هيات مديره شركت­ها و عملكرد نظارتي آنان به عنوان افرادي مستقل؛ به كاهش تضاد منافع موجود ميان سهامداران و مديران شركت در جلسات هيات مديره، كمك شايان توجهي مي كند.­ البته بايد توجه داشت كه مديران اجرايي شركت، نقش مهمي را در ايجاد تركيب مناسبي از مديران موظف و غيرموظف­ (غيراجرايي)­، در ميان اعضاي هيات مديره، ايفا مي­كنند. وجود چنين تركيبي، از عناصر اصلي يك هيات مديره كارا و موثر محسوب مي­شود؛ زيرا در حالي كه مديران موظف، اطلاعات ارزشمندي درباره فعاليت­هاي شركت ارائه مي­كنند؛ مديران غيرموظف ­(غير اجرايي) ­با ديدگاهي حرفه­اي و بي­طرفانه، در مورد تصميم­گيري­هاي مديران مذكور به قضاوت مي­نشينند. بدين ترتيب، هيات مديره شركت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانوني لازم، يك ساز و كار بالقوه و توانمند حاكميت شركتي به حساب مي­آيد (بيرد و هيكمن، 1992 ، ­196).

گزارش كدبري توصيه كرده است كه هيات مديره، بايد حداقل داراي سه عضو غيرموظف (غيراجرايي) باشد؛ تا اعضاي مزبور، توان تاثيرگذاري بر تصميم­هاي هيات مديره را داشته باشند. همچنين، در گزارش مذكور بيان شده است كه مديران غيرموظف (غير اجرايي) بايد داراي ديدگاه­هاي مستقلي در زمينه راهبرد، عملكرد، منابع، انتخابات و استانداردهاي اجراي عمليات شركت باشند. علاوه­براين، قيد شده است كه اكثريت مديران غيرموظف (غير اجرايي)، بايد مستقل از مديريت شركت باشند و نبايد هيچ گونه رابطه­اي (به غير از دريافت حقوق و مزايا و حق سهامدار بودن) داشته باشند كه استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد. در حقيقت، در گزارش مزبور تصريح شده است كه دست كم دو نفر از حداقل سه عضو غيرموظف (غير اجرايي) هيات مديره، بايد مستقل باشند. از سوي ديگر، روش­هاي متعددي براي حصول اطمينان از استقلال مديران غيرموظف (غير اجرايي)، پيشنهاد شده است. براي نمونه، در گزارش كدبري ضمن بحث در مورد حقوق و مزاياي پرداختي به مديران غيرموظف ­(غيراجرايي)­، بيان شده است كه بايد ميان ارزش آفريني اين مديران و مورد مصالحه قرار نگرفتن استقلال آنان، تعادلي وجود داشته باشد. علاوه بر اين، روش پيشنهادي ديگر آن بوده كه مديران غيرموظف (غير اجرايي) تشويق شوند تا در طرح­هاي اختيار خريد سهام مشاركت نكنند؛ زيرا اين كار نيز ممكن است استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد. در گزارش كدبري همچنين تاكيد شده است كه انتخاب مديران غيرموظف (غير اجرايي)، تصميم­گيري مهمي به شمار مي­آيد و بايد از طريق يك فرايند رسمي گزينش ­(­با استفاده از كيمته اي براي انتخاب نامزد­) صورت پذيرد تا بيش از پيش موجب تقويت استقلال آنان گردد. هرچه درصد مديران غيرموظف (غير اجرايي) مستقل در هيات مديره بيشتر باشد، احتمال اخراج مدير عاملي كه عملكرد ضعيفي داشته، افزايش مي­يابد و احتمال اينكه به جاي مدير عامل قبلي شخصي از افراد خارج از شركت به اين سمت منصوب شود، بيشتر است (بروخوويچ و همكاران،­ 1996).

  شواهد تجربي موجود در زمينه پيشنهاد­هاي تصاحب خصمانه شركت­ها نشان مي­دهد كه در اين موارد، هيات مديره هايي در فرآيند پيشنهاد خريد حضور داشته­اند كه شركت آنها، داراي سهامداران با منافع مستقل و قابل توجه بوده است (بيرد و هيكمن، 1992). مطلب اخير نيز تاييد ديگري بر لزوم حضور مديران غيرموظف (غير اجرايي) در هيات مديره شركت­ها محسوب مي­شود. علاوه براين، در زمينه آثار مثبت حضور مديران غيرموظف براي سهامداران، روز نشتاين و وايت (1990) شواهدي را يافته­اند كه واكنش مثبت قيمت سهام را به هنگام انتخاب اين مديران؛ تاييد مي­كند. جو و جانگ (2011) در تحقیقی تحت عنوان تاثیر اعضای غیرموظف هئیت مدیره بر ارزش شرکت بیان کردند که  افزایش تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره در یک شرکت باعث افزایش ارزش شرکت می شود.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 2
 • 1-2- بیان مساله. 3
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 6
 • 1-5- فرضیات تحقیق.. 7
 • 1-6- قلمرو تحقیق.. 7
 • 1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 7
 • 1-6-2- قلمرومکانی.. 7
 • 1-6-3- قلمرو زمانی تحقیق.. 7
 • 1-7- روش تحقیق.. 8
 • 1-8- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری.. 8
 • 1-9- تعاریف واژه‌های تخصصی.. 9
 • 1-10- ساختار کلی تحقیق.. 10
 • فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
 • 2-1- مقدمه. 12
 • 2-2- حاکمیت شرکتی.. 13
 • 2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی.. 15
 • 2-4- اهمیت حاکمیت شرکتی.. 18
 • 2-5- هدف حاکمیت شرکتی.. 20
 • 2-6- طبقه‌بندی حاکمیت شرکتی.. 20
 • 2-6-1-سیستمهای درونی سازمانی یا رابطه‌ای.. 22
 • 2-6-2سیستم های برون سازمان.. 22
 • 2-7-اصول حاکمیتی شرکتی.. 23
 • 2-7-1 اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام. 24
 • 2-7-1-1 اصول تجارت اسلامی.. 24
 • 2-7-1-2-اصول اخلاقی تجارت… 25
 • 2-7-1-3 تصمیمگیری از منظر قرآن.. 26
 • 2-7-1-4-افشا و شفافیت… 27
 • 2-7-1-5-دفترداری و ثبت حساب نهایی (قطعی) 27
 • 2-1-7-6-مقایسه اصول حاکمیت شرکتی اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.. 28
 • 2-8-مکانیزم های حاکمیت شرکتی.. 30
 • 2-9-حاکمیت شرکتی در ایران.. 31
 • 2-10- نقش هیئت مدیره در ادبیات حاکمیت شرکتی.. 32
 • 2-10-1 ترکیب اعضای هیات مدیره 33
 • 2-10-2 استقلال هیات مدیره 34
 • 2-10-3- دوگانگی مدیر عامل.. 34
 • 2-11- طبقه­بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی.. 35
 • 2-11-1نظامهاي قانونی.. 37
 • 2-11-2ساختارهای مالکیت شرکت… 37
 • 2-11-3-سیستم های مالی.. 38
 • 2-12-انواع الگوهاي حاكميت شركتي.. 39
 • 2-12-1-الگوي مبتني بر بازار 39
 • 2-12-2الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط… 40
 • 2-12-3-الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 41
 • 2-12-4-الگوی نوظهور 41
 • 2-13- مدلهای حاکمیت شرکتی.. 42
 • 2-13-1-مدل انگليسي و آمريكايي.. 42
 • 2-13-2-مدل ژاپنی.. 45
 • 2-13-3- مدل آلمانی.. 47
 • 2-13-4-پاسخگویی.. 52
 • 2-14- پیشینه تحقیق.. 52
 • 2-14-1-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 52
 • 2-14-2-تحقیقات داخلی.. 56
 • 2-15خلاصه فصل.. 59
 • فصل سوم:روش تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 76
 • 3-2- روش تحقیق.. 76
 • 3-3- اهداف پژوهش…. 77
 • 3-4- فرضیات تحقیق.. 77
 • 3-5- جامعه آماری.. 78
 • 3-6- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری.. 78
 • 3-7- منابع اطلاعاتی و روش های گردآوری اطلاعات… 79
 • 3-8- مدل  و متغیرهای تحقیق.. 79
 • 3-8-1- متغیر وابسته. 79
 • 3-8-2- متغیر مستقل.. 80
 • 3-8-3- متغیرهای کنترلی.. 80
 • 3-8-4- مدل تحقیق.. 80
 • 3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 82
 • 3-9-1- آمار توصیفی.. 82
 • 3-9-2- آمار استنباطی.. 82
 • 3-9-3- آزمون هاسمن.. 86
 • 3-9-4- ناهمسانی.. 87
 • 3-9-5- همبستگی پیاپی.. 87
 • 3-9-6- رگرسيون چند متغيره 87
 • 3-9-7- ضريب تعيين و ضريب تعيين تعدیل شده 88
 • 3-9-8- آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون.. 89
 • 3-9-9- آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون.. 89
 • 3-9-10-آزمون معنادار بودن ضرايب… 90
 • 3-9-11- آزمون نرمال بودن مشاهدات… 90
 • 3-9-12-آزمون دوربین – واتسون.. 91
 • 3-10- خلاصه فصل.. 92
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • 4-1- مقدمه. 93
 • 4-2- آمار توصيفي.. 94
 • 4-3-آزمون نرمال بودن داده‌ها 95
 • 4-4-آزمون فرضیه‌ها 97
 • 4-4-1- آزمون تشخیص پانل(panel) یا پول(Pooled) 97
 • 4-4-2- ناهمسانی واریانس…. 98
 • 4-4-3- آزمون اثرات ثابت… 99
 • 4-5- آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 100
 • 4-5-1- فرض استقلال خطاها از يكديگر. 101
 • 4-5-2- بررسي وجود رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل ومتغير وابسته. 101
 • 4-6- بررسی معنی‌داری ضرایب برآورد شده مدل تحقیق و آزمون  فرضیه‌های تحقیق.. 102
 • 4-6-1-  بررسی فرضیه اول تحقیق.. 102
 • 4-6-2-  بررسی فرضیه دوم تحقیق.. 103
 • 4-6-3-  بررسی فرضیه سوم تحقیق.. 105
 • 4-7- بررسی نرمال بودن باقي ماندهها از طريق نمودارنرمال باقي مانده ها(P-P) 106
 • 4-8- بررسی همخطی متغیرهای مستقل.. 106
 • 4-9- خلاصه فصل.. 107
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1-  مقدمه. 108
 • 5-2- نتايج تحقيق.. 109
 • 5-2-1- بررسی فرضيه اول تحقیق: اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. 109
 • 5-2-2-  بررسی فرضيه دوم تحقیق: اندازه هیئت مدیره بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. 109
 • 5-2-3- بررسی فرضيه سوم تحقیق: مالکیت بزرگترین سهامدار بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. 110
 • 5-3-  محدودیتهای تحقیق.. 111
 • 5-4- پیشنهادهای پژوهش…. 111
 • 5-5- خلاصه فصل.. 112
 • منابع.. 113
 • پیوست ها
عنوان : پایان نامه تاثیرحاکمیت شرکتی اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس
تعداد صفحات: 110 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


چهار × = 24