بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه رابطه بين شخصيت درون گرايي و شخصيت برون گرايي با تعهد سازماني و رضايت شغلي
پایان نامه رابطه بين شخصيت درون گرايي و شخصيت برون گرايي با تعهد سازماني و رضايت شغلي
476889086

پایان نامه رابطه بين شخصيت درون گرايي و شخصيت برون گرايي با تعهد سازماني و رضايت شغلي

شرح مختصر:

سازمان هاي امروزي به راحتي كالاها و مواد اوليه مورد نياز خود را از ساير سازمانها يا كشورهاي ديگر تامين مي‌كنند و تنها منبعي كه به سهولت در شكل ايده آل آن قابل مبادله نيست نيروي انساني است به طوري كه مي‌توان گفت مهمترين سرمايه رقابتي يك كشور نيروي انساني كارآمد و با استاندارد است. (كاسيو و آگويي نيس[1] ،2005).

در جريان سالهاي اخير روساي كارگزيني و روان شناسان مشاور، بيش از پيش به منظور ارزيابي بعضي ويژگيهاي شخصيتي[2] داوطلب در لحظه حساس استخدام، روش هاي كاملا دقيق و رضايت بخشي را  الزامي‌اعلام كرده اند.  تحقيقات هونت و بروو درباره هزاران كارگر موسسات مختلف نشان ميدهد كه عوامل شخصيت بيش از فقدان مهارت و استعداد به نسبت بسيار زيادي به عنوان عامل اخراج و شكست و عدم موفقيت، ترفيع و پيشرفت دخالت مي‌كنند.  اين مطالعات به اخراج كارگران به دليلي غير از دليل فقدان توليد مربوط مي‌شود .

با توجه به شخصيت افراد مي‌توان فرايند استخدام، انتقال و ارتقاي آنها را بهتر كرد.  از آنجا كه ويژگي هاي شخصيتي افراد به عنوان عواملي براي تعيين رفتار آنان عمل مي‌كنند.  مي‌توان با شناسايي اين ويژگي ها براي پيش بيني رفتار چارچوبي به دست آورد.  آگاهي از شخصيت افراد مي‌تواند به مديريت سازمان كمك كند تا افراد واجد شرايط را در پست هاي مختلف سازمان بگمارد كه اين كار به نوبه خود باعث خواهد شد جابه جايي كاركنان كاهش و رضايت شغلي آنان افزايش يابد.

هر شغل داراي ويژگي هايي منحصر به فرد است مثلا آيا اين شغل نياز مند کار فکري است يا جسمي، محيط شلوغ دارد يا خلوت، کار به تنهايي انجام مي‌شود يا با گروه، نحوه نظارت چگونه است وبسياري از مسائل ديگر ؛در مقابل افراد هم داراي ويژگي هاي شخصيتي خود هستند، دوست دارند به تنهايي در گروه کار کنند.  شخصيت، مجموعه اي از ويژگي هاي رواني است که در فرد به صورت پايدار وجود دارد وبر رفتار وتفکر وي اثر گذار است . يا به عبارت دقيق تر شخصيت افراد تركيبي از ويژگي هاي رواني است كه ما براي مشخص كردن جايگاه آن شخص در طبقه بندي به كار مي‌بريم . 

از سويي ديگر، تعهد سازماني1 يكي ازمسائل مهم انگيزشي است كه بر اساس آن فرد به شدت هويت خود را در سازمان مي‌گيرد، در سازمان مشاركت دارد و با آن در مي‌آميزد و از عضويت در آن لذت مي‌برد.   تعهد سازماني يعني درجه همانند سازي روان شناختي و يا چسبيدگي به سازماني که ما براي آن کار مي‌کنيم . تعهد سازماني داراي اجزاء زير است: قبول ارزش ها و اهداف سازمان، تمايل تلاش براي سازمان  و دارا بودن ميل قوي براي پيوسته ماندن به سازمان .دلايل بسيار زيادي وجود دارد از اينکه چرا يک سازمان بايستي سطح تعهد سازماني اعضايش را افزايش دهد

با توجه به اينكه نيروي انساني از جايگاه با اهميتي در سازمان ها  برخوردار است، لذا در اين تحقيق برآنيم تا ارتباط بين رابطه‌ي بين شخصيت (درون گرايي و برون گرايي)با تعهد سازماني و رضايت شغلي کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز آبادان را دريابيم.

فهرست مطالب

 • چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
 • فصل اول: كليات تحقيق
 • 1-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
 • 1-2-بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3
 • 1-3-ضرورت و اهميت موضوع ……………………………………………………………………………………………….. 5
 • 1-4-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 6
 • 1-5-سوالات و فرضيات پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 7
 • 1-6-نوع پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 7
 • 1-7-قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 7
 • 1-8-جامعه آماري و نمومه آماري ………………………………………………………………………………………….. 7
 • 1-9-روش تجزيه و تحليل آماري ……………………………………………………………………………………………. 8
 • 1-10-تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و واژه‌ها……………………………………………………………………. 8
 •  
 • فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
 • 2-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
 • 2-2-مفهوم شخصيت ……………………………………………………………………………………………………………….. 12
 • 2-3-ويژگي هاي شخصيتي………………………………………………………………………………………………………. 13
 • 2-4-نظريه‌هاي شخصيت………………………………………………………………………………………………………….. 15
 • 2-4-1-نظريه‌ي جالينوس ……………………………………………………………………………………………………….. 16
 • 2-4-2-نظريه‌ي آيزنگ……………………………………………………………………………………………………………… 16
 • 2-4-3-نظريه‌ي بقراط ……………………………………………………………………………………………………………… 17
 • 2-4-4- نظريه‌ي کرچمر…………………………………………………………………………………………………………… 17
 • 2-4-5- نظريه‌ي يونگ……………………………………………………………………………………………………………… 18
 • 2-5-تعهد سازماني…………………………………………………………………………………………………………………….. 19
 • 2-5-1-تعاريف و مفاهيم تعهد…………………………………………………………………………………………………. 20
 • 2-5-2-اهميت تعهد…………………………………………………………………………………………………………………. 23
 • 2-5-3-انواع تعهد …………………………………………………………………………………………………………………….. 24
 • 2-5-4-ديدگاههاي تعهد سازماني …………………………………………………………………………………………… 25
 • 2-5-5-نظريه‌هاي مربوط به تعهد سازماني ……………………………………………………………………………. 26
 • 2-5-6-پيامدهاي تعهد سازماني……………………………………………………………………………………………….. 27
 • 2-5-7-عوامل مؤثر برتعهد سازماني ……………………………………………………………………………………….. 29
 • 2-5-8-خصوصيات شغلي و تعهد سازماني ……………………………………………………………………………. 30
 • 2-5-9-وضعيت نقش و تعهد سازماني…………………………………………………………………………………….. 31
 • 2-5-10-راهکارهايي براي افرايش تعهد سازماني…………………………………………………………………… 32
 • 2-6-رضايت شغلي ……………………………………………………………………………………………………………………. 32
 • 2-6-1- رضايت شغلي و عملکرد……………………………………………………………………………………………… 33
 • 2-6-2-اندازه گيري رضايت شغلي…………………………………………………………………………………………… 34
 • 2-6-3-نظريه‌هاي رضايت شغلي………………………………………………………………………………………………. 35
 • 2-6-4-عوامل مؤثر بر رضايت شغلي……………………………………………………………………………………….. 45
 • 2-6-5-پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي …………………………………………………………. 47
 • 2-6-6-راههاي ايجاد رضايت شغلي ………………………………………………………………………………………… 49
 • 2-7-تعريف نظري و عملياتي شخصيت ,رضايت شغلي و تعهد سازماني……………………………… 51
 • 2-8-پيشينه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 52
 • فصل سوم: مواد و روش کار
 • 3-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
 • 3-2-نوع پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 57
 • 3-3-محيط پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 57
 • 3-4-جامعه آماري و نمونه آماري…………………………………………………………………………………………….. 57
 • 3-5-ابزار گرد آوري داده‌هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………. 58
 • 3-6-روايي و پايايي ابزارهاي اندازه گيري ………………………………………………………………………………. 59
 • 3-6-1-روايي و پايايي پرسشنامه آيزنگ………………………………………………………………………………….. 59
 • 3-6-2-روايي و پايايي پرسشنامه رضايت شغلي……………………………………………………………………… 59
 • 3-6-3-روايي و پايايي پرسشنامه تعهد سازماني ……………………………………………………………………. 60
 • 3-7-شيوه جمع آوري اطلاعات ……………………………………………………………………………………………… 60
 • 3-8-روش هاي تجزيه و تحليل آماري …………………………………………………………………………………… 60
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
 • 4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
 • 4-2-آمار توصيفي …………………………………………………………………………………………………………………….. 62
 • 4-2-1-توصيف جمعيت شناختي……………………………………………………………………………………………. 62
 • 4-2-2- توصيف متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………….. 69
 • 4-3-آمار استنباطي…………………………………………………………………………………………………………………… 72
 • 4-3-1-سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 72
 • 4-3-1-1- آزمون T-Test براي بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق …………………………………. 74
 • 4-3-2-فرضيات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 76
 • فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
 • 5-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
 • 5-2-نتيجه گيري و بحث………………………………………………………………………………………………………….. 82
 • 5-2-1-يافته‌هاي مربوط به مشخصات دموگرافيک کارکنان …………………………………………………. 82
 • 5-2-2-يافته‌هاي مربوط به نوع شخصيت……………………………………………………………………………….. 83
 • 5-2-3-يافته‌هاي مربوط به رضايت شغلي………………………………………………………………………………. 83
 • 5-2-4-يافته‌هاي مربوط به تعهد سازماني………………………………………………………………………………. 83
 • 5-3-نتايج کلي فرضيات پژوهش……………………………………………………………………………………………… 83
 • 5-4-راهکارها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 85
 • 5-5-پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………… 86
 • 5-6- مشكلات و محدوديت‌هاي پژوهش ……………………………………………………………………………….. 88
 • منابع
 • منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
 • منابع لاتين
عنوان : پایان نامه رابطه بين شخصيت درون گرايي و شخصيت برون گرايي با تعهد سازماني و رضايت شغلي
تعداد صفحات: 103 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− 2 = یک