بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه رابطه سرمایه اجتماعی با اثربخشی خدمات عمومی
پایان نامه رابطه سرمایه اجتماعی با اثربخشی خدمات عمومی

پایان نامه رابطه سرمایه اجتماعی با اثربخشی خدمات عمومی

شرح مختصر:

روﻧﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﭼﻪ در ﺳﻄح ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻛﻨﺎر ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت، ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﻲ را در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي و اﺿﻤﺤﻼل ﻗﺮار داده اﺳﺖ­. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ،ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺘﻮازن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري و ﺑﻘﺎء ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﮔﺮدد.

­­ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺳﺮآﻣﺪي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻣﺮوزي ﻳﻚ ﻧﻴﺎز و ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻻزﻣﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺳﺮآﻣﺪي ﭼﻴﺴﺖ ؟ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮآﻣﺪي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ارﺗﻘﺎء ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ (ثمرین، 1388 ،4).

­­سرمایه اجتماعی از مفاهیم کلیدی در موفقیت کارکنان و سازمان ها در هزاره سوم است. سرمایه اجتماعی ذخیره انباشت منابعی است، مبتنی بر روابط که از طریق آن می توان اهداف سازمان را تحقق بخشید‌‌. تحقیقات نشان داده است که سرمایه اجتماعی به عنوان مکملی برای سایر سرمایه هاست و برای توسعه بیشتر و بهینه کردن سایر سرمایه ها نیاز به این سرمایه بیشتر از بقیه احساس می شود (لاندمن، ۲۰۰۴، ۴۱).

فرانسيس فوکوياما[1]: «سرمايه اجتماعي را به سادگي مي توان به عنوان وجود مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش هاي غير رسمي تعريف کرد که اعضاي گروهي که همکاري و تعاون ميانشان مجاز است،در آن سهيم هستند.­» (فوکوياما، 1995، 10 و 11).

­­پاتنام[2] سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از مفاهيم، مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها مي داند که موجب ايجاد ارتباط و مشارکت بهينه اعضاي يک اجتماع شده و در نهايت منافع متقابل آنان را تأمين خواهد کرد.از نظر وي، اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه،به عنوان منابعي هستند که در کنش هاي اعضاي جامعه موجود است. به زعم او سرمايه اجتماعي،وجوه گوناگون سازمان اجتماعي،نظير اعتماد، هنجار و شبکه ها را شامل مي شود که با تسهيل اقدامات از طريق آنها، کارايي جامعه بهبود مي يابد

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول:کلیات 2
 • 1-1-مقدمه 3
 • 1-2- بيان مسأله اساسي. 4
 • 1-3- اهمیت موضوع. 5
 • 1-4-اهداف تحقيق. 7
 • 1-5-اهدف فرعی تحقیق. 7
 • 1-6- سوالات تحقیق. 8
 • 1-7 – تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییر های تحقیق. 9
 • 1-7-1-تعاریف نظری. 9
 • 1-7-2-سرمایه اجتماعی. 9
 • 1-7-2-1-ابعاد سرمایه اجتماعی. 9
 • 1-7-2-2-تعاریف عملیاتی. 10
 • 1-8- قلمرو تحقیق. 10
 • 1-8-1-قلمرو زماني. 10
 • 1-8-2- قلمرو مکاني. 10
 • 1-8-3- قلمرو موضوعي. 10
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق 11
 • 2-1-مقدمه 12
 • 2-2- تعریف و خاستگاه سرمایه اجتماعی. 12
 • 2-3- تاریخچه سرمایه اجتماعی. 13
 • 2-4-سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو(1990) 14
 • 2-5-  سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن(1998) 14
 • 2-6-  سرمایه اجتماعی از دیدگاه پانتام 15
 • 2-7-سرمایه اجتماعی از نگاه گلن لوری. 15
 • 2-8- مفهوم سرمایه اجتماعی. 16
 • 2-9- اهميت سرمايه اجتماعي. 17
 • 2-10- ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه لینا ووان بورن. 17
 • 2-11- شاخصهای  سرمایه اجتماعی. 18
 • 2-11-1- شاخص مشارکت اجتماعی. 18
 • 2-11-2- شاخص انسجام اجتماعی. 18
 • 2-11-3- شاخص اعتماد اجتماعی. 18
 • 2-11-1- شاخص مشارکت اجتماعی. 18
 • 2-11-2- شاخص انسجام اجتماعی. 19
 • 2-11-3- شاخص اعتماد اجتماعی. 20
 • 2-12- عناصر سرمایه اجتماعی. 23
 • 2-12-1- عنصر ساختاری. 23
 • 2-12-2- عنصر شناختی. 23
 • 2-13-3- عنصر رابطه ای. 23
 • 2-14- سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی. 24
 • 2-15- تئوري سرمايه اجتماعي. 25
 • 2-16- سرمايه اجتماعي در نظام اقتصادي. 26
 • 2-17- مزایای سرمایه اجتماعی. 27
 • 2-18- ویژگی های سرمایه اجتماعی. 28
 • 2-19- ويژگيهاي مديران مولد سرمايه اجتماعي. 29
 • 2-20- نشانه های ضعف سرمایه های اجتماعی در سازمانها: 29
 • 2-21- سرمایه اجتماعی در ایران. 30
 • 2-22- نقش اديان و مذاهب در توسعه سرمايه هاي اجتماعي: 30
 • 2-23- دین وسرمایه اجتماعی. 31
 • 2-24- مشكل سنجش سرمايه اجتماعي. 31
 • 2-25- آسیب شناسی سرمایه اجتماعی. 32
 • 2-27-پیشینه تحقیق. 42
 • 2-27-1- پژوهش های داخلی. 42
 • 2-27-3- نتیجه گیری از پژوهشهای داخلی وخارجی. 45
 • 2-28- فرضيات تحقیق. 46
 • فصل سوم:روش شناسی. 48
 • 3-مواد روشها 49
 • 3-1-مقدمه 49
 • 3-2-فرآیند تحقیق. 50
 • 3-3- مدل عملیاتی تحقیق. 51
 • 3-3-1-مدل عملیاتی سرمایه اجتماعی. 51
 • 3-4-روش تحقیق. 51
 • 3-5-جامعه آماری. 52
 • 3-6- ابزار گردآوری داده ها 52
 • 3-7-روایی و پایایی پرسشنامه 53
 • 3-8- روش  های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 54
 • فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 55
 • 4-1-مقدمه 56
 • 4-2 -توصيف شاخصهاي جمعيت شناختي. 57
 • 4-3-تجزيه و تحليل توصيفي  متغيرها 59
 • 4-3-1- توصیف بعد درونی سرمایه اجتماعی. 59
 • 4-3-2- توصیف بعد بیرونی سرمایه اجتماعی. 60
 • 4-3-3-اثربخشی خدمات.. 60
 • 4-4- آمار استنباطي. 61
 • 4-4-1- بین بعد درونی سرمایه اجتماعی و اثربخشی خدمات بیمارستانهای شهر یاسوج رابطه معناداری وجود دارد. 61
 • 4-4-2- بین ابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی و اثربخشی خدمات در بیمارستانهای شهر یاسوج رابطه معناداری وجود دارد. 63
 • 4-5-بررسی تأثیر عوانل موثر بر اثربخشی خدمات.. 65
 • فصل پنجم:نتیجه گیری و بحث.. 67
 • 5-نتیجه گیری و پیشنهادها 68
 • 5-1 -مقدمه 68
 • 5-2- بحث و نتیجه گیری. 68
 • 5-3-نتیجه گیری. Error! Bod.
 • 5-4-پیشنهادها 71
 • 5-4-1-پیشنهادهای کاربردی تحقیق. 71
 • 5-4-2-پیشنهادهای پژوهشی تحقیق. 73
 • 5-5-محدودیتهای دراختیار پژوهشگر. 74
 • منابع.
عنوان : پایان نامه رابطه سرمایه اجتماعی با اثربخشی خدمات عمومی
تعداد صفحات: 100 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  39000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


هشت × 4 =