بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی
پایان نامه رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی

پایان نامه رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی

شرح مختصر:

امروزه در سازمانها توجه به منابع انسانی  از ابعاد مختلف مد نظر قرار گرفته است. آموزش و ارتقاء سطح توانایی ها و مهارت ها، کیفیت زندگی کاری، حفظ انگیزش و اخلاق کاری، رضایت شغلی و موارد مشابه آن  به موضوعات مهم و جاری تبدیل شده است.

امروزه در مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری  به موضوع اجتماعی عمده در سراسر دنیا مبدل شده است در حالیکه در دهه های گذشته فقط بر زندگی شخصی(غیرکاری) تاکید می شد. طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجو نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان  هستند تا بتوانند بین زندگی کاری  و زندگی شخصی خود تعادل  برقرار کنند.  کیفیت زندگی کاری مسأله ای پیچیده و مرکب از متغیرهای محیط کاری  است و فرآورده ارزیابی کلی شخصی  از شغلش می باشد.  نیل به زندگی شغلی با کیفیت، مستلزم کوشش هایی منظم از سوی سازمان است که به کارکنان فرصت های بیشتری  برای تاثیرگذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثر بخشی  کل سازمان می دهد. به این ترتیب  هر سازمان با بهره  وری  و کارایی مطلوب و موثر، در جستجو راههایی است تا کارکنان را به درجه ای  از توانایی برساند که هوشمندی خود را  بکار گیرند،  که این کار بوسیله  کیفیت زندگی کاری مناسب یعنی  مشارکت  و سهیم کردن  بیشتر کارکنان در فرآیند تصمیم گیری صورت می گیرند.

 بالا بردن  کارایی و بهره وری کارکنان  سازمانها امری است که همانند دیگر منابع  نیرو انسانی  جامعه  نیازمند برخورداری آنان  از سلامت روانی و جسمانی ، نشاط و آرامش می باشد که تامین  داشتن  چنین ویژگی هایی در گرو داشتن  زندگی سالم  و پر تحرک  و استفاده بهینه از ایام  و اوقات فراغت در جهت تامین سلامت عمومی میسر است. لذا سازمانهایی که علاقمند به بهبود  کیفیت زندگی کاری مطلوب هستند می کوشند تا احساس طراوت و پویایی و نشاط  را در کارکنان ایجاد کنند(ساعتچی، 1389). در طي سالهاي اخير برنامه هاي كيفيت زندگي كارى نقش اساسي و مهمي در افزايش بهره وري نيروي انساني و در نتيجه كارايي و اثربخشي سازمانها و شركت هاي بزرگ بر عهده داشته است. در گذشته صرفاً زندگی غیرکاری مدنظر و تاکید بوده است ولی درجامعه امروزی بهبود و کیفیت زندگی کاری از اولویت های سازمان ها می باشد.  برنامه هاي استراتژيك ارتقاي كيفيت زندگي كاري منابع انساني در سازمانها  يك رويكرد دورنگر و گسترده  مي باشد اين بدين معني است كه نيروي انساني كارآمد نقش محوري در تحول سازمان ايفا می‌كند.

در یک تعریف کلی می‌توان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود است.

برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که باعث رشد و تعالی کارکنان در سازمان می‌شود . از این‌رو، نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری سرمایه‌گذاری بر روی افراد را به عنوان مهم‌ترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می‌دهد(شریف[1]، 1990). یافته‌های مطالعاتی نشان می‌دهد که اجزای این برنامه‌ها موجب کاهش میزان شکایت کارکنان، کاهش نرخ غیبت از کار، کاهش میزان اعمال مقررات انضباطی، افزایش نگرش مثبت کارکنان و افزایش مشارکت آنان در برنامه‌های نظام پیشنهادها بوده‌است (گوردون، ۱۹۹۳).مولفه های کیفیت زندگی کاری عبارتند از :  1- پرداخت منصفانه و کافی، عبارتست از پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداختها با معیارهای اجتماعی و معیارهای کارکنان و نیز تناسب  آن  با دیگر انواع کار(نارنجی ثانی و همکاران، 1387). 2- محیط کار ایمن و بهداشتی،  عبارتست از  از ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات منطقی کار(نارنجی ثانی و همکاران، 1387). 3- تامین فرصت رشد وامنیت مداوم، عبارتست از  فراهم نمودن زمینه بهبود توانایی های فردی، فرصت های پیشرفت و فرصت های بکارگیری مهارت های کسب شده و تامین امنیت و درآمد شغل(شیرکوند، 1386). 4- قانون گرایی در سازمان کار؛  فراهم نمودن زمینه آزادی سخن کارکنان بدون  ترس از انتقام  مقام بالاتر  و نافذ بودن  سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی  می باشد(نارنجی ثانی و همکاران، 1387).

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: 2
 • کلیات تحقیق.. 2
 • 1-1- مقدمه. 2
 • 1-2- بیان مساله و موضوع. 4
 • 1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق. 8
 • 1-4- اهداف تحقیق. 10
 • 1-4-1- هدف اصلی تحقیق. 10
 • 1-4-2-اهداف فرعی. 10
 • 1-5- فرضیه های تحقیق. 11
 • 1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق. 11
 • 1-5-2- فرضیه های فرعی تحقیق. 11
 • 1-6-سوالات تحقیق. 13
 • 1-6-1- سوال اصلی تحقیق. 13
 • 1-6-2- سوالات فرعی تحقیق. 13
 • 1-7-تعاریف متغیرهای تحقیق. 14
 • 1-7-1 تعریف نظری متغیرهای تحقیق. 14
 • 1-7-1-1 کیفیت زندگی کاری.. 14
 • 1-7-1-1-1 پرداخت منصفانه و کافی. 14
 • 1-7-1-1-2 محیط کاری ایمن و بهداشتی. 14
 • 1-7-1-1-3  تامین فرصت رشد و امنیت مداوم. 15
 • 1-7-1-1-4 قانون گرایی در سازمان. 15
 • 1-7-1-1-5 وابستگی اجتماعی زندگی کاری.. 15
 • 1-7-1-1-6 فضای کلی زندگی. 15
 • 1-7-1-1-7 یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار 15
 • 1-7-1-1-8 توسعه قابلیت های فردی.. 15
 • 1-7-1-2 تعهد سازمانی. 16
 • 1-7-1-2-1 تعهد عاطفی. 16
 • 1-7-1-2-2 تعهد هنجاری.. 16
 • 1-7-1-2-3 تعهد مستمر. 16
 • 1-7-1-3 رضایت شغلی. 16
 • 1-7-2 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 17
 • 1-7-2-1 کیفیت زندگی کاری.. 17
 • 1-7-2-1-1 پرداخت منصفانه و کافی. 17
 • 1-2-1-2-5 محیط کاری ایمن و بهداشتی. 18
 • 1-2-1-3-5  تامین فرصت رشد و امنیت مداوم. 18
 • 1-2-1-4-5 قانون گرایی در سازمان. 18
 • 1-2-1-5-5 وابستگی اجتماعی  زندگی کاری.. 19
 • 1-2-1-6-5 فضای کلی زندگی. 19
 • 1-2-1-7-5 یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار 20
 • 1-2-1-8-5  توسعه قابلیت های فردی.. 20
 • 1-2-2-5 تعهد سازمانی. 20
 • 1-2-2-1-5 تعهد عاطفی. 20
 • 1-2-2-2-5 تعهدهنجاری.. 21
 • 1-2-2-3-5 تعهد مستمر. 21
 • 1-3-قلمرو تحقیق. 22
 • 1-1-6 قلمرو  زمانی تحقیق. 22
 • 1-2-6 قلمرو مکانی تحقیق. 22
 • فصل دوم: 23
 • مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق.. 23
 • 2-1 مقدمه. 24
 • 2-2- مفهوم کیفیت زندگی کاری.. 27
 • 2-2 تاریخچه کیفیت زندگی کاری.. 28
 • 2-3- برنامه های کيفيت زندگی کاری.. 30
 • 2-3-1-نسل های سه گانه برنامه های کیفیت زندگی کاری: 33
 • 2-3-2-کارآيي برنامه هاي کيفيت زندگي شغلي. 35
 • 2-3-3-سير تکاملي برنامه هاي  کيفيت زندگي شغلي. 37
 • 2-3-4-اهداف برنامه هاي کيفيت  زندگي شغلي. 38
 • 2-4-شاخص های کیفیت زندگی کاری.. 39
 • 2-5-مولفه های کیفیت زندگی کاری والتون. 40
 • 2-5-1-پرداخت منصفانه و کافی. 40
 • 2-5-2- محیط کار ایمن و بهداشتی. 41
 • 2-5-3- تامین فرصت رشد و امنیت.. 42
 • 2-5-4-وابستگی اجتماعی زندگی کاری.. 42
 • 2-5-5-فضای کلی زندگی. 43
 • 2-5-6-یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان. 43
 • 2-5-7-قانون گرایی در سازمان. 43
 • 2-5-8-توسعه  قابلیت های انسانی. 44
 • 2-6-راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری.. 44
 • 2-7-ارتباط بین نظام مشارکت و بهبود کیفیت زندگی کاری.. 45
 • 2-8-تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری.. 46
 • 2-9- نقش فرهنگ در بهبود کیفیت زندگی کاری.. 47
 • 2-10-تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری.. 47
 • 2-11- بهسازی کيفيت زندگی کاری.. 50
 • 2-12-افت كيفيت زندگي کاري و كم كاري.. 52
 • 2-13-موانع برنامه های کيفيت زندگی کاری.. 53
 • 2-14-رضایت شغلی. 53
 • 2-15-تعریف «شغل‏». 54
 • 2-16-تعریف «رضایت ‏شغلى‏». 55
 • 2-17-نظریه های رضایت شغلی: 56
 • 2-17-1- عوامل موثر بر رضایت شغلی. 58
 • 2-17-2- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی: 60
 • 2-17-3- رضایت شغلی و عملکرد. 62
 • 2-17-4- اندازه گیری رضایت شغلی. 63
 • 2-18-تعهد سازمانی. 63
 • 2-18-1- اهمیت تعهدسازمانی. 65
 • 2-18-2- عوامل موثر بر تعهد سازمانی. 65
 • 2-18-3- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی. 66
 • 2-19-کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی. 66
 • 2-20- رضایت شغلی و تعهد سازمانی. 67
 • 2-21-  ارتباط کیفیت زندگی کاری  با تعهد سازمانی و رضایت شغلی. 68
 • 2-22-پیشینه تحقیق. 69
 • 2-22-1-پیشینه داخلی تحقیق. 70
 • 2-22-2-پیشینه خارجی تحقیق. 71
 • 2-23-چارچوب نظری تحقیق. 74
 • 2-24- مدل مفهومی تحقیق. 75
 • فصل سوم: 76
 • روش اجرای تحقیق.. 76
 • 3-1 مقدمه. 77
 • 3-2 روش تحقیق. 78
 • 3-3  جامعه آماری.. 79
 • 3-4-  نمونه آماری و حجم نمونه. 79
 • 3-5-  روش گردآوری اطلاعات.. 79
 • 3-6-  ابزار گردآوری اطلاعات.. 80
 • 3-6-1- پرسشنامه های تحقیق. 80
 • 3-6-1-1- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون. 80
 • 3-6-1-2- پرسشنامه تعهد سازمانی. 81
 • 3-6-1-3- پرسشنامه رضایت شغلی. 81
 • 3-7-  روایی پرسش نامه. 81
 • 3-8- پایایی پرسش نامه. 81
 • 3-9- روش اجرا 83
 • 3-10-  روش تجزیه و تحلیل. 83
 • فصل چهارم: 84
 • یافته های تحقیق.. 84
 • 4-1- مقدمه. 85
 • 4-2- آمار توصیفی. 85
 • 4-2-1-سن پاسخگویان. 85
 • 4-2-2- جنسیت پاسخگویان. 87
 • 4-2-3 میزان تحصیلات پاسخگویان. 87
 • 4-2-4 میزان سابقه کار پاسخگویان. 88
 • 4-2-5  وضعیت توصیفی ابعاد کیفیت زندگی کاری.. 89
 • 4-2-6  وضعیت توصیفی ابعاد تعهد سازمانی. 89
 • 4-2-7  وضعیت توصیفی ابعاد رضایت شغلی. 90
 • 4-3-آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی  نرمال بودن متغیرها 92
 • 4-4-آزمون  فرضیات پژوهش… 94
 • 4-4-1- آزمون فرضیه اصلی(اهم) 94
 • 4-4-2-آزمون فرضیات فرعی پژوهش… 98
 • فصل پنجم: 116
 • نتیجه گیری و پیشنهادات… 116
 • 5-1 مقدمه. 117
 • 5-2-  نتایج تجربی تحقیق. 118
 • 5-2-1-  نتایج تجربی توصیفی. 118
 • 5-2-2- نتایج تجربی مربوط به ابعاد کیفیت زندگی کاری.. 118
 • 5-2-3 نتایج تجربی مربوط به ابعاد تعهد سازمانی. 119
 • 5-2-4-  نتایج تجربی رضایت شغلی. 119
 • 4-3- نتایج تجربی استنباطی. 120
 • 4-4- پیشنهادات تحقیق. 122
 • 5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق. 122
 • 5-4-2 پیشنهادات پژوهشی تحقیق. 124
 • 5-5 محدویت های تحقیق. 124
 • منابع و ماخذ.
عنوان : پایان نامه رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی
تعداد صفحات: 133  صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  39000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


شش × 6 =