بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه همترازی بین شیوه های عملی زنجیره تامین و کیفیت اطلاعات
پایان نامه همترازی بین شیوه های عملی زنجیره تامین و کیفیت اطلاعات

پایان نامه همترازی بین شیوه های عملی زنجیره تامین و کیفیت اطلاعات

شرح مختصر:

امروزه توسعه پایدار در رقابت جهانی نیازمند یکپارچگی تامین کنندگان با زنجیره تامین به عنوان رکن اساسی در زنجیره تامین است که این امر با مدیریت صحیح تامین و تحویل کالا امکان پذیر است. مدیریت زنجیره تامین عبارت است از فرآیند یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در زنجیره تامین تولید و عرضه محصول.

در زنجیره تامین در واقع به سازمان ها به صورت شبکه ای از شرکت های مختلف نگریسته می شود که با همکاری هم سعی می کنند ارزش افزوده بیشتری برای مشتری نهایی یا مصرف کننده ایجاد کنند ارزش افزوده به وسیله بالا بردن کیفیت به همراه کاهش دادن هزینه ایجاد می گردد. اهمیت زنجیره تامین تا بدانجا رسیده که گروهی پیشنهاد کرده اند مزیت رقابتی به وسیله توسعه شبکه هایی از شرکت ها که توسط همکاری های افقی یا مشارکت، رابطه های بسیار نزدیکی پیدا کرده اند بوجود می آید مانند شرکت خودرو سازی تویاتا که توانسته است از طریق برقراری ارتباط مناسب با تامین کنندگان خود مزایای رقابتی بسیاری کسب کند به نحوی از این طریق توانسته است بهره وری خود را تا 80 درصد افزایش دهد. ارزیابی عملکرد تامین کننده اولین گام در مدیریت و انتخاب تامین کننده است، که نیازمند شاخص هایی می باشد که از استراتژی زنجیره تامین نشأت گرفته تا تصویر کلی و همه جانبه ای از عملکرد تامین کننده به دست آید چرا که عملکرد تامین کننده، عملکرد کل زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد.

کیفیت اطلاعات می تواند نقش مهمی در افزایش هماهنگی بین اعضای زنجیره تامین و در نهایت افزایش کارایی و اثربخشی زنجیره تامین داشته باشد. بدین ترتیب، بررسی تاثیر همترازی بین شیوه های عملی زنجیره تامین و کیفیت اطلاعات بر عملکرد زنجیره تامین می تواند به عنوان مسئله ای مورد جالب توجه مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع زنجیره تامین و مدیریت آن توجه مدیران صنعت را به شدت جلب نموده است. زنجیره تامین  به تمام مراحلی گفته می شود که مرتبط با تکمیل و ارائه تقاضای مصرف کننده باشد. عرضه کنندگان مواد خام، سازندگان محصولات نهایی، ارائه دهندگان سرویس ها، توزیع کنندگان محصولات، کارخانه داران، ترابری، انبارها، مخازن، خرده فروشان و … هر کدام جزیی از زنجیره تامین هستند. همکاری بین این اجزاء، فعالیت های مختلفی را شامل می شود که می توان پیش بینی میزان در خواست مواد خام، پردازش درخواست ها و انجام آنها، نظارت بر سرویس های حمل و نقل، و… را بعنوان نمونه مثال زد.

فهرست مطالب

 •  فصل اول : کلیات تحقیق
 •   چكيده 1
 • مقدمه 2
 • 1-1- بیان مساله 2
 • 1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
 • 1-3- اهداف تحقيق 5
 • 1-4-سوالات تحقيق 6
 • 1-5- تعریف مفهومی  و عملیاتی متغیرهای تحقیق 6
 • 1-6- قلمرو تحقیق 8
 • 1-6-1- قلمرو مکانی 8
 • 1-6-2- قلمرو زمانی 8
 • 1-6-3- قلمرو موضوعی 8
 • فصل دوم : بررسی ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق
 • مقدمه 10
 • 2-1- مبانی فلسفی و نظری 10
 • 2-1-1- تكامل تاريخي فلسفه‌هاي كسب و كار 10
 • 2-1-1-1- فلسفه توليد 11
 • 2-1-1-2- فلسفه محصول 12
 • 2-1-1-3- فلسفه فروش 12
 • 2-1-1-4- فلسفه بازاريابي 13
 • 2-1-2- ماهیت و فلسفه ی مدیریت کیفیت زنجیره تامین 15
 • 2-1-3- کیفیت جامع در زنجیره تامین و انتقال پارادایم ها 16
 • 2-1-4- مدیریت کیفیت زنجیره تامین 17
 • 2-1-5- بررسی بیشتر مدیریت کیفیت زنجیره تامین در حوزه تامین کنندگان 20
 • 2-1-6- بررسی بیشتر مدیریت کیفیت زنجیره تامین در حوزه رهبری 21
 • 2-1-7- بررسی مدیریت کیفیت زنجیره تامین در حوزه سیستم ها و تکنولوژی های اطلاعات 22
 • 2-1-8- مدیریت زنجیره تأمین 24
 • 2-1-8-1- تاریخچه زنجیره تأمین: سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین 24
 • 2-1-8-2- تعریف زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین 25
 • 2-1-8-3- خانه SCM 27
 • 2-1-8-4- ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین 28
 • 2-2- تعریف و بررسی ابعاد متغیرهای پژوهش 29
 • 2-2-1- شیوه عملی تامین 29
 • 2-2-2- روابط طولانی مدت 31
 • 2-2-3- تعداد محدود عرضه کنندگان 32
 • 2-2-4- تعریف JIT : 34
 • 2-2-4-1- استراتژی های JIT : 36
 • 2-2-4-2- اهداف اجرای سیستم JIT : 37
 • 2-2-4-3- اجزای JIT : 37
 • 2-2-4-4- مزایای JIT : 40
 • 2-2-5- مدیریت کیفیت در انتخاب تامین کنندگان 40
 • 2-2-6- شیوه عملی تحویل 41
 • 2-2-7- اطلاعات 43
 • 2-2-7-1- کیفیت اطلاعات 44
 • 2-2-7-2- ابعاد کیفیت اطلاعات 44
 • 2-2-7-3- مدیریت کیفیت اطلاعات 45
 • 2-3- پیشینه پژوهش 49
 • 2-3-1- تحقیقات پایان نامه ای در بازه زمانی 1380 تا 1392 52
 • 1-4-مدل مفهومي پژوهش 54
 • 2-5- فرضیه های تحقیق 55
 • فصل سوم:  روش تحقیق
 • مقدمه 56
 • 3-1- روش تحقیق 57
 • 3-2- جامعه و نمونه آماری 59
 • 3-2-1- روش نمونه گیری و حجم نمونه 62
 • 3-3- روش گردآوری داده ها 63
 • 3-4- روایی و پایایی ابزار سنجش 64
 • 3-4-1- روایی ابزار 64
 • 3-4-2- روایی محتوای پرسشنامه 65
 • 3-4-3- روایی سازه 65
 • 3-4-4- پایایی ابزار 66
 • 3-5- روش تجزیه وتحلیل داده ها: 67
 • 3-5-1- اهمیت خوشه بندی 68
 • 3-5-2- فرایند تحلیل خوشه ای 69
 • 3-5-2-1- روش های خوشه بندی سلسله مر اتبی 71
 • 3-5-2-2- روش های خوشه بندی تفکیکی 71
 • 3-5-2-3- روش K میانگین 72
 • 3-5-2-3-1- ویژگی های روش K میانگین و روش های مرتبط 72
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 • مقدمه 75
 • 4-1- آمار توصیفی 75
 • 4-1-1- بررسی فراوانی شرکت های مشارکت کننده در صنایع مختلف 75
 • 4-1-2- بررسی فراوانی تعداد کارکنان در صنایع مختلف 77
 • 4-1-3- بررسی فراوانی مشارکت پاسخ دهندگان 78
 • 4-1-4- ررسی فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت 81
 • 4-1-5- بررسی وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کار 83
 • 4-2- آمار استنباطی 84
 • 4-2-1- پایایی پرسشنامه 84
 • 4-2-2- بارهای عاملی (اعتبار عاملی) گویه های پرسشنامه 84
 • 4-2-3- آزمون فرضیه 1 85
 • 4-2-4- نتایج خوشه بندی 87
 • 4-2-5- آزمون فرضیه 2 و 3 88
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مقدمه 87
 • 5-1- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن 87
 • 5-2- آزمون فرضیه اول 88
 • 5-3- آزمون فرضیه دوم و سوم 89
 • 5-4- پیوند یافته ها با پژوهش های پیشین 90
 • 5-5- کاربردهای مدیریتی 91
 • 5-6- بحث کلی 92
 • 5-7- پیشنهادات كاربردي  93
 • 5-8- پیشنهادات پژوهشی  93
 • 5-9- محدودیت های پژوهش 94
 • منابع و ماخذ
عنوان : پایان نامه همترازی بین شیوه های عملی زنجیره تامین و کیفیت اطلاعات
تعداد صفحات: 110 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


4 × = شانزده