بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه ارتباط بین رهبری خدمتگزار، توانمندسازی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی
پایان نامه ارتباط بین رهبری خدمتگزار، توانمندسازی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی

پایان نامه ارتباط بین رهبری خدمتگزار، توانمندسازی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی

شرح مختصر:

واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي Entreprendre به معناي متعهد شدن نشأت گرفته است (كوكران،1968). مفهوم كارآفريني طيف گسترده­اي از معاني را در بر مي­گيرد. صاحبنظران بر اين باورند كه كارآفريني عبارت از هر نوع كوشش در ايجاد كسب و كار جديد يا فعاليت­هاي جديد مخاطره آميز همچون خوداشتغالي، ايجاد يك سازمان جديد و يا توسعه سازماني از طريق يك فرد، يك تيم و يا يك سازماني كه قبلاً تاسيس شده است مي­باشد (سالاريان زاده و همكاران،1390).

كارآفريني روند تحريك و وسيله پيشرفت و استفاده بهتر از كاركنان در سازمان است. فرايند استفاده از كاركناني كه فكر مي­كنند قادر به انجام كارهاي متفاوت و بهتر هستند مي­باشد ( هادي زاده مقدم، 2005). كروكت كارآفريني را به عنوان يك فرايند پويا از تغيير، خلاقيت و نوآوري مي­داند (دوبرو و بارنت ،2005).

در طول سي سال گذشته به ويژه در دو دهه گذشته مفهوم كارآفريني در سازمان­هاي موجود تكامل يافته و با عناوين مختلفي از جمله كارآفريني سازماني، كارآفريني درون سازماني، مديريت كارآفريني و كارآفريني راهبردي شناخته مي­شود. به نظر مي­رسد كه كارآفريني سازماني بيشترين توجه را نسبت به خود به عنوان يك مفهوم، جلب كرده است (چريستنسن ،304:2004).

كارآفريني سازماني فرايندي است كه محصولات و خدمات يا فرايندهاي نوآورانه را به وسيله خلق فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان ايجاد مي­كند (فراي، 370:1993). بورگلمن (1983) كارآفريني سازماني را فرايندي تعريف مي­كند كه به موجب آن سازمان­ها از طريق توسعة داخلي به متنوع سازي مبادرت مي­ورزند (كايتد اين لائو،2010).

اولين گام در تشريح كارآفريني سازماني تعيين ابعاد كارآفريني فردي براي تبديل آن به كارآفريني سازماني است. اساس كارآفريني سازماني نوآوري در محصول، تمايل به ريسك پذيري و پيش كنشانه بودن است (اميركبيري و فتحي،1389).

 

فهرست مطالب

 فصل اول  : کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………… 1

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
 • بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 5
 • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
 • تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 6
 • تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 7
 • فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………. 9
 • 2-1-   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
 • 2-2-   پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
 • 2-2-1-   کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….. 10
 • 2-2-1-1-   سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی……………………………………………………………………………………… 10
 • 2-2-1-2-   تعاریف کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………. 11
 • 2-2-1-3-   سیر تکوینی کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………….. 12
 • 2-2-1-4-   تعاریف کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………… 13
 • 2-2-1-5-   انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………… 14
 • 2-2-1-6-   انواع سازمان­ها از نظر کارآفرینی…………………………………………………………………………………. 18
 • 2-2-1-7-   مدل­های کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………….. 19
 • 2-2-1-7-1-   مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن…………………………………………………………….. 19
 • 2-2-1-7-2-   مدل کارآفرینی اکولز و نک…………………………………………………………………………………….. 21
 • 2-2-1-7-3-   مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و هودگتس……………………………………………………….. 21
 • 2-2-1-7-4-   مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون………………………………………………………………………….. 22
 • 2-2-1-7-5-   مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ………………………………………………………… 23
 • 2-2-1-8-   ویژگی­های سازمان کارآفرین……………………………………………………………………………………….. 28
 • 2-2-1-8-1-   ابعاد ساختاری سازمان­های کارآفرین……………………………………………………………………… 28
 • 2-2-1-8-2-   ابعاد محتوایی سازمان­های کارآفرین………………………………………………………………………. 30
 • 2-2-1-9-   مزایای کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………. 32
 • 2-2-1-10-   موانع کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………… 33
 • 2-2-2-   رهبری خدمتگزار………………………………………………………………………………………………………………. 35
 • 2-2-2-1-   تعریف رهبری……………………………………………………………………………………………………………….. 35
 • 2-2-2-2-   سبک رهبری………………………………………………………………………………………………………………… 35
 • 2-2-2-3-   تعاریف رهبری خدمتگزار…………………………………………………………………………………………….. 36
 • 2-2-2-4-   تئوری رهبری خدمتگزار……………………………………………………………………………………………… 37
 • 2-2-2-5-   مولفه­های رهبری خدمتگزار از دیدگاه اسپیرز…………………………………………………………… 39
 • 2-2-2-6-   تئوری خدمتگزاری پترسون…………………………………………………………………………………………. 41
 • 2-2-2-7-   مولفه­های رهبری خدمتگزار از دیدگاه راسل و استون……………………………………………… 44
 • 2-2-2-8-   ویژگی­های رهبری خدمتگزار از دیدگاه لاب……………………………………………………………… 45
 • 2-2-2-9-   ویژگی­های رهبری خدمتگزار از دیدگاه دفت…………………………………………………………….. 46
 • 2-2-2-10-   دلایل کاربردی برای رهبری خدمتگزار…………………………………………………………………….. 48
 • 2-2-2-11-   کاربردهای رهبری خدمتگزار…………………………………………………………………………………….. 48
 • 2-2-3-   توانمندسازی روانشناختی…………………………………………………………………………………………………. 50
 • 2-2-3-1-   تعاریف و مفاهیم توانمندسازی……………………………………………………………………………………. 50
 • 2-2-3-2-   رویکردهای توانمندسازی……………………………………………………………………………………………… 51
 • 2-2-3-2-1-   رویکرد ارتباطی یا ساختاری……………………………………………………………………………………. 52
 • 2-2-3-2-2-   رویکرد انگیزشی……………………………………………………………………………………………………….. 53
 • 2-2-3-2-3-   رویکرد فوق انگیزشی یا رویکرد روانشناختی…………………………………………………………. 54
 • 2-2-3-3-   ابعاد توانمندسازی روانشناختی……………………………………………………………………………………. 56
 • 2-2-3-4-   مدل­های توانمندسازی روانشناختی……………………………………………………………………………. 59
 • 2-2-3-4-1-   مدل توماس و ولتهوس……………………………………………………………………………………………. 59
 • 2-2-3-4-2-   مدل اسپرتیزر…………………………………………………………………………………………………………… 59
 • 2-2-3-4-3-   مدل توانمندسازی رابینز، کرینو و فردنال……………………………………………………………… 60
 • 2-2-3-5-   اثرات نگرشی توانمندسازی روانشناختی بر کارکنان…………………………………………………. 61
 • 2-2-3-6-   اثرات رفتاری توانمندسازی روانشناختی بر کارکنان………………………………………………….. 63
 • 2-3-   پیشینه داخلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 64
 • 2-3-1-   رابطه رهبری خدمتگزار و توانمندسازی کارکنان…………………………………………………………… 64
 • 2-3-2-   رابطه رهبری خدمتگزار و کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………… 67
 • 2-3-3-   رابطه توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………….. 69
 • 2-4-   جمع بندی پیشینه، ارائه مدل نظری و فرضیه­های پژوهش……………………………………………… 77
 • 2-4-1-   مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 78
 • 2-4-2-   فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 79
 • فصل سوم : روش تحقیق……………………………………………………………………………………. 80
 • 3-1-   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
 • 3-2-   روش و طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 81
 • 3-3-   جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 81
 • 3-4-   روش نمونه­گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………. 81
 • 3-5-   ابزار گردآوری داده­ها……………………………………………………………………………………………………………… 81
 • 3-5-1-   پرسشنامه رهبری خدمتگزار…………………………………………………………………………………………….. 82
 • 3-5-2-   پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی………………………………………………………………………………. 82
 • 3-5-3-   پرسشنامه کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………….. 83
 • 3-6-   شیوه­ی اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 84
 • 3-7-   روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………… 84
 • فصل چهارم : یافته­های تحقیق……………………………………………………………………………. 85
 • 4-1-   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
 • فصل پنجم : جمع­بندی و نتیجه­گیری و ارایه پیشنهادات………………………………………… 98
 • 5-1-   بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………… 99
 • 5-2-   موانع و مشکلات اجرایی پژوهش…………………………………………………………………………………………. 104
 • 5-3-   محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 105
 • 5-4-   پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 105
 • 5-5-   پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………… 107
 • پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 108
 • فهرست منابع
عنوان : پایان نامه ارتباط بین رهبری خدمتگزار، توانمندسازی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی
تعداد صفحات: 125 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


1 + هفت =