بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی
پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی

شرح مختصر:

امروزه سازمانها شاهد تغييرات سريع و غير قابل پيش بيني زيادي در محيط پيرامون خود هستند. محيطي که در آن، رقابت فزاينده جهاني، توسعه و گسترش تکنولوژي اطلاعات و تغييرات در ويژگيهاي جمعيت شناختي نيروي انساني و مشتريان در قلب تغييرات قرار دارند (جعفری و همکاران، 1388).

از سوي ديگر، توسعه و رشد هرجامعه اي در گرو داشتن سازمانهاي سالم است. هرجامعه اي اگر به عنوان يک سيستم کلي نگريسته شود، دردرون خود داراي سازمانها و نهادهايي است که به عنوان خرده سيستم وظايفي بر عهده دارند که بايد این توانايي را داشته باشند که در کنار ديگر سيستمها و همگام با آنها در جهت تحقق اهداف سيستم بزرگتر گام بردارند (ناظم و همکاران ،1386).

يک سازمان سالم جايي است که افراد دوست دارند در آن کار کنند و افتخار ميکنند که بخشي از آن سازمان هستند (لایدن وکلینگل ،2000). اصطلاح سلامت سازماني  نخستين بار در سال ١٩٦٩ توسط مايلز[1] به کار برده شد. از نظر مايلز سلامت سازماني، به وضعي فراتر از اثربخشي کوتاه مدت سازماني دلالت دارد که به مجموعه اي از خصايص نسبتاً پردوام اشاره مي کند و عبارت است از دوام و بقاي سازمان در محيط خود،سازگاري با آن و ارتقا و گسترش توانايي سازمان براي سازگاري بيشتر (جاهد، 1384).

در تعريفي ديگر، سازماني را سالم مي دانند که براي ادامة حيات خود قادر است به هدفها و مقاصد انساني خود دست يابد، موانعي را كه در دستيابي به هدفهايش با آن مواجه مي شود، بشناسد و اين موانع را از پيش پاي خود بردارد. سازمان سالم سازماني است كه دربارة خود و موقعيتي كه در آن قرار گرفته است، واقع بين باشد، قابليت انعطاف داشته و قادر باشد براي مقابله با هر مشكلي، بهترين منابع خود را به كار گيرد (ساعتچي، 1375 ).

يکي از مهمترين مدلهاي بررسي سلامت سازماني، مدل ارائه شده توسط هوي و فيلدمن[2] مي باشد که شامل ابعاد يگانگي نهادي، نفوذ مدير، ملاحظه گري، ساخت دهي، پشتيباني منابع، تأکيد علمي و روحيه مي باشد. يگانگي نهادي عبارت است از توانايي سازمان براي تطابق با محيط و سازش با روشهايي است که سلامت برنامه آموزشي را حفظ کند و در برابر تقاضاي غيرمعقول مراجعان و محيط در امان باشد. نفوذ مدير نيز به توانايي مدير در تحت تأثير قرار دادن عملي فرادستان خود اشاره دارد. ملاحظه گري هم رفتاري است که مدير را دوست، حامي و همکار کارکنان نشان مي دهد. چنين مديري به نتايج کارکنان توجه دارد و پذيراي پيشنهادات آنها مي باشد. بعد ديگر ساخت دهي ميباشد، اين مفهوم رفتاري است که مدير به طور واضح انتظارات کار، استانداردهاي عملکرد و رويه ها را صراحتاً تعيين مي کند و به رفتاري از مدير اشاره مي کند که وظيفه مدار و موفقيت مدار است. بعد پشتيباني منابع نيز به سازماني اشاره دارد که داراي مواد و وسايل لازم و تجهيزات کافي بوده که اين مواد و وسايل به راحتي قابل حصول است.

    تأکيد علمي هم به تأکيد سازمان براي ارتقای سطح تخصص و مهارتهاي فني کارکنان اشاره دارد .و درنهايت بعد روحيه مي باشد که به احساس اطمينان، اعتماد، همدردي و دوستي که در بين کارکنان وجود دارد، اشاره مي نمايد ( زاهد بابلان وهمکاران،1387) .

    از سوي ديگر، اهميت عامل انساني و نقش منحصر به فرد آن به منزله يک منبع استراتژيک و طراح و مجري نظامها و فراگردهاي سازماني جايگاهي به مراتب بالاتر از گذشته يافته است. تا جايي که در تفکرسازماني پيشرفته، از انسان به مثابه مهمترين منبع و دارايي براي سازمان ياد مي شود و هرچه اين سرمايه ازکيفيت مطلوبتري برخوردار گردد، احتمال موفقيت، بقا و ارتقای سازمان بيشتر خواهد شد. يکي از مهمترين نگرشها در مورد اين سرمايه عظيم، تعهد سازمانی است (انصاری و همکاران، 1388).

بيان تعهد مساله اي است كه سده ها پيش از اين مورد توجه پيشوايان ديني ما بوده است و اين بزرگواران در گفتارها و نوشتارهاي خود اين مساله را به روشني بيان كرده اند. در عهدنامه حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام به مالك اشتر موضع انتخاب كارگزاران متعهد مطرح شده و لزوم رعايت آن به وضوح يادآوري شده است.

به عقيده سالانسيك[3] تعهد حالتي است در انسان كه در‌آن فرد با اعمال خود از طريق اين اعمال اعتقاد مي يابد كه به فعاليت ها تداوم بخشد و مشاركت موثر خويش را در انجام آن ها حفظ كند (پرتر و همكاران، 1974).

فهرست مطالب

 • چكيده 1
 • فصل اول:کلیات پژوهش
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- تبیین موضوع تحقیق. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق. 7
 • 1-4- اهداف تحقيق. 10
 • 1-4-1 –هدف اصلی: 10
 • 1-4-2- اهداف فرعی.. 10
 • 1-5- تبیین فرضیه های تحقیق. 11
 • 1-5-1-فرضیه اصلی تحقیق.. 11
 • 1-5-2-فرضیه های جزیی تحقیق.. 11
 • 1-6- تعاريف مفهومي وعملياتي. 12
 • 1-6-1-تعاریف مفهومی.. 12
 • 1-6-1-1-سازمان. 12
 • 1-6-1-2- سلامت سازمانی.. 12
 • 1-6-1-3-سطوح سازمانی.. 12
 • 1-6-1-4-سازمان سالم. 14
 • 1-6-1-6- کمیته امدادامام خمینی.. 15
 • 1-6-2-تعاریف عملیاتی.. 15
 • 1-6-2-1- سلامت سازماني.. 15
 • 1-6-2-3- تعهد سازماني.. 16
 • فصل دوم:ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • 2-1-مقدمه. 18
 • 2-2-مفاهيم وتعاريف سلامت سازمانی. 19
 • 2-2-1-مفهوم سازمان و تعریف آن. 19
 • 2-2-2-سطوح سازمانی.. 21
 • 2-2-4-سلامت سازمانی.. 22
 • 2-2-5- ابعاد سلامت سازمانی.. 24
 • 2-2-6-ویژگیهای اساسی سازمان سالم. 31
 • 2-2-6-1-سازمان سالم. 31
 • 2-2-7-ویژگیهای اساسی سازمان ناسالم. 33
 • 2-2-7-1-سازمان ناسالم. 33
 • 2-3-مفاهيم وتعاريف تعهد سازمانی. 35
 • 2-3-1-انواع تعهد. 37
 • 2-3-1-1-تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع. 38
 • 2-3-1-2- تعهد نسبت به خود. 38
 • 2-3-1-3- تعهد نسبت به افراد. 38
 • 2-3-1-4- تعهد نسبت به کار 39
 • 2-3-1-5-تعهد نسبت به سازمان. 39
 • 2-3-2-دیدگاههای مختلف در خصوص ابعاد تعهد سازمانی.. 40
 • 2-3-2-1-دیدگاه کانتر. 40
 • 2-3-2-3-دیدگاه ایورسون روی.. 42
 • 2-3-2-4-دیدگاه استاو و سالانسیک.. 42
 • 2-3-2-5-دیدگاه آرجریس… 43
 • 2-3-2-6-دیدگاه بیکر. 43
 • 2-3-2-7-دیدگاه مایرواسکورمن.. 43
 • 2-3-3-مدل سه بخشی تعهد سازمانی آلن ومی یر. 44
 • 2-3-4-اجزاء تعهد سازمانی.. 46
 • 2-3-5-عوامل موثر بر تعهد سازماني.. 48
 • 2-3-6-ماهیت شغل و تعهد سازمانی.. 52
 • 2-3-7-انگیزش و تعهد سازمانی.. 53
 • 2-3-8-تقوی و تعهد سازمانی.. 54
 • 2-3-9-ضرورت و اهمیت تعهد در مدیریت.. 54
 • 2-3-10-سطوح تعهد سازمانی.. 55
 • 2-3-10-1- تعهد سطح پایین.. 56
 • 2-3-10-2- تعهد متوسط.. 57
 • 2-3-10-3- تعهد سطح بالا. 59
 • 2-3-11-نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی.. 61
 • 2-3-11-1-فرهنگ و تعهد سازمانی.. 61
 • 2-3-11-2-تعهد سازمانی و ترک خدمت.. 61
 • 2-3-11-3-تعهد سازمانی و غیبت.. 62
 • 2-3-11-4-تعهد سازمانی و کنترل. 62
 • 2-3-11-5-تعهد سازمانی و عملکرد. 63
 • 2-3-12-مدلهای تئوریک تجزیه و تحلیل تعهد سازمانی.. 64
 • 2-3-12-1-مدل تبادل. 64
 • 2-3-12-2-مدل روانشناسی.. 65
 • 2-3-12-3-مدل جنسیت.. 65
 • 2-3-12-4-مدل شغلی.. 65
 • 2-3-13-پایه های تئوریک و تجربی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی.. 66
 • 2-3-14-تحقیقات انجام شده 67
 • 2-3-14-1-تحقیقات داخلی.. 67
 • 2-3-14-2-تحقیقات خارجی.. 69
 • 2-4- خلاصه فصل. 72
 • فصل سوم:روش اجرايي تحقيق
 • 3-1-مقدمه. 74
 • 3-2- نوع و روش پژوهش… 74
 • 3-3- جامعه آماری مورد بررسی. 75
 • 3-3-1- جامعه آماری.. 75
 • 3-3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 75
 • 3-3-3- ابزارگردآوری اطلاعات.. 76
 • 3-3-3-1-اعتبار و پایایی پرسشنامه ها 76
 • 3-4-روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها 79
 • فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
 • 4-1-مقدمه. 81
 • 4-2-یافته های توصیفی. 81
 • 4-2-1-توزیع فراوانی نمونه برحسب سن.. 81
 • 4-2-2-توزیع فراوانی نمونه برحسب جنس… 82
 • 4-2-3-توزیع فراوانی نمونه برحسب تحصیلات.. 83
 • 4-2-4-توزیع فراوانی نمونه برحسب سابقه خدمت.. 84
 • 4-2-5-توصیف داده ها 85
 • 4-2-5-1-شاخص های آماری سلامت سازمانی.. 85
 • 4-2-5-2-شاخص های آماری تعهد سازمانی.. 86
 • 4-3- یافته های استنباطی. 87
 • 4-3-1-فرضیه اول تحقیق.. 88
 • 4-3-2-فرضیه دوم تحقیق.. 89
 • 4-3-3- فرضیه سوم تحقیق.. 89
 • 4-3-4-فرضیه چهارم تحقیق.. 90
 • 4-3-5-فرضیه پنجم تحقیق.. 90
 • 4-3-6-فرضیه ششم تحقیق.. 91
 • 4-3-8-فرضیه هشتم تحقیق.. 92
 • 4-3-9-فرضیه نهم تحقیق.. 93
 • 4-3-10- فرضیه دهم تحقیق.. 93
 • 4-3-11- فرضيه یازدهم تحقيق.. 94
 • 4-3-12- فرضيه اصلي تحقيق.. 95
 • فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
 • 5-1- مقدمه. 97
 • 5-2-بحث ونتیجه گیری مربوط به فرضیات پژوهش… 97
 • 5-2-1-فرضیه اول : 98
 • 5-2-2-فرضیه دوم. 99
 • 5-2-3-فرضیه سوم. 99
 • 5-2-4-فرضیه چهارم. 100
 • 5-2-5-فرضیه پنجم. 101
 • 5-2-6-فرضیه ششم. 101
 • 5-2-7-فرضیه هفتم. 102
 • 5-2-8-فرضیه هشتم. 102
 • 5-2-9-فرضیه نهم. 103
 • 5-2-10-فرضیه دهم. 103
 • 5-2-11- فرضيه یازدهم. 104
 • 5-2-12- فرضيه اصلي.. 104
 • 5-3-نتیجه گیری کلی. 105
 • 5-4- پیشنهادهای پژوهش… 105
 • 5-4-1- پیشنهادهای کاربردی.. 105
 • 5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 107
 • 5-5- محدودیتهای پژوهش… 107
 • منابع
عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی
تعداد صفحات: 122 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


هفت − = 1