بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اخلاق حرفه ای
پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اخلاق حرفه ای

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اخلاق حرفه ای

شرح مختصر:

تاريخ حيات بشر، ناظر و شاهد بر اين حقيقت است كه در مورد هر كاري كه انسان در طول زندگي خود انجام داده است هميشه اين امكان وجود داشته كه همان كار، به نحوي بهتر از آنچه صورت گرفته است نيز انجام داده شود. به ويژه هنگامي كه براي انجام هر كاري بجاي يك انديشه، يك عقيده، يك قدرت تفكر و يك نيروي ابداع و ابتكار از مجموع يا حاصل و نتيجه چند فكر،عقيده و ابتكار استفاده شود.

مشارکت از دیدگاه های مختلفی مورد بحث و تعریف قرار گرفته است با این وجود ابتدائی ترین تعریف از مشارکت عبارتست از پیوند دوسویه، سازنده و سودمند میان دو تن یا بیشتر از دو تن.  از آنجایی حوزه ی سازمانهای دولتی مورد بحث ماست، مشارکت را می توان فرآیند درگیری کارکنان  در تصمیم گیری  استراتژیک/ تاکتیکی سازمان به حساب اورد که بصورت رسمی / غیررسمی  در فرم مستقیم/ غیرمستقیم و با درجه، سطح، حدود مشخصی اتفاق می افتد.[3]

مدیریت مشارکتی  فلسفه ای است که ایجاب می کند تصمیم گیری سازمانی چنان صورت گیرد که اطلاعات  و درون دادها و مسوولیت به پایین ترین رده مربوط  به آن تصمیم واگذار  گردد.

بر اساس دیدگاه جريس آرجريس، وارن بنيس و رنسيس ليكرت، براي دستيابي به تعهد كاركنان در كار، رضايت شغلي و بهره وري مؤثر، مشاركت كاركنان در تصميم گيري امري حياتي و بنيادي است. از طرفي مشاركت كاركنان يك ضرورت اخلاقي نيست، بلكه تنها يك فن از فنون مديريت است كه فقط در برخي از موقعيت هاي ديگر مشاركت مي تواند به رضايت شغلي و بهره وري كمتر منجرشود. پس،مشاركت به تنهايي هدف نبوده، بلكه به عنوان وسيله اي براي ارتقا كارايي مطرح مي شود.

اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می‌توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود.[1]

علیرغم اینکه مشارکت نقاط قوت و مثبتی دارد، نیز نقاط ضعفی دارد. مشارکت در قلمرو صنعت و بازرگانی  بدین منظور پرورده گردیده تا مردم  را از دیدگاه روانی و عاطفی  نه تنها  د رکارگردانی  صنعت  بلکه  در مالکیت  آن شریک  سازد. مشارکت  در کارگردانی  صنعت  سبب شد کارکنان صنعت برای دست یابی  به هدفهای بلند برانگیخته شوند.  بررسی های گوناگون و بیشمار نشان می دهند که به دلیل گسترده کردن دامنه مشارکت در مدیریت  نه تنها کیفیت کار بهبودی می یابد بلکه پذیرش دگرگونی و سازگاری  با دگرگونیها رو به فزونی می گرایید.  طرح مشارکت کارکنان در مالکیت هم اکنون پذیرش همگانی یافته  و آثار سودمند آن در عمل پدیدار شده است.

مهمترین وجه تمایز انسان با سایر حیوانات قدرت فکری اوست و با بهره گیری از قدرت مشارکت است که از همکاری و مشارکت هم نوعان خود استفاده می کند.  امروزه صاحب نظران علم مدیریت به این نتیجه رسیدند  که استفاده از کار گروهی  کلید حل بسیاری از معضلات سازمان بوده  و بهره وری  واحدهای کاری  را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

مشارکت در کارها  باعث  بهبود کارایی در سازمان و حل مشکلات سازمان می شود و از جهتی مشارکت در سازمانها  دولتی در کشور ما بندرت انجام می شود، لذا کمبود یک نظام مدیریت مشارکتی در سازمانهای ما به واضح دیده می شود. از طرفی چون افزایش مدیریت مشارکتی در اثر بخشی سازمانها و بدنبال ارتقا و بهبود اخلاق حرفه ای را در پی خواهد داشت لذا  در این تحقیق به دنبال  پاسخ  گفتن به سوال زیر می باشیم که آیا  بین مدیریت مشارکتی  و اخلاق حرفه ای  کارکنان رابطه ای وجود دارد؟

فهرست مطالب

 • چکیده   1
 • فصل اول                        .2
 • کلیات تحقیق                           .2
 • 1-1- مقدمه                  3
 • 1-2-بیان مسئله                     ..4
 • 1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق         ..6
 • 1-4- اهداف پژوهش               9
 • 1-4-1 هدف اصلی پژوهش  9
 • 1-4-2 اهداف فرعی پژوهش  9
 • 1-5 پرسش های تحقیق  ..        ….9
 • 1-5-1پرسش اصلی پژوهش  9
 • 1-5-2 پرسش های فرعی پژوهش  9
 • 1-6 تعاریف متغیرهای تحقیق  …..      ..10
 • 1-6-1 تعریف نظری متغیرهای تحقیق  10
 • 1-6-1-1 مدیریت مشارکتی  10
 • 1-6-1-1-1 مشارکت در هدف گذاری  10
 • 1-6-1-1-2  مشارکت کارکنان  در تصمیم گیری  10
 • 1-6-1-1-3 مشارکت کارکنان در حل مشکلات  11
 • 1-6-1-1-4 مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی  11
 • 1-6-1-2 اخلاق حرفه ای  11
 • 1-6-1-3 مفهوم اخلاق حرفه ای  11
 • 1-6-1-3 تعهد  12
 • 1-6-1-4 مسئولیت پذیری  12
 • 1-6-1-5 برتری جویی  12
 • 1-6-1-6 صداقت  12
 • 1-6-1-7 وفاداری  12
 • 1-6-2 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق  12
 • 1-6-2-1 مدیریت مشارکتی  12
 • 1-6-2-1-1 مشارکت کارکنان در هدف گذاری  13
 • 1-6-2-1-2 مشارکت  کارکنان در تصمیم گیری  13
 • 1-6-2-3 مشارکت  کارکنان  در حل مشکلات  13
 • 1-6-2-4 مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی  14
 • 1-6-2-2اخلاق حرفه ای  14
 • 1-6-2-2-1 مسئولیت پذیری کارکنان  14
 • 1-6-2-2-2 صادق بودن کارکنان  14
 • 1-6-2-2-3 عدالت و انصاف کارکنان  15
 • 1-6-2-2-4 وفاداری کارکنان  15
 • 1-6-2-2-5 برتری جویی کارکنان  15
 • 1-6-2-2-6 احترام به دیگران  15
 • 1-6-2-2-7 همدردی با دیگران  16
 • 1-6-2-2-8 رعایت ارزشهای اجتماعی در سازمان  16
 • 1-7. قلمرو تحقیق          .. …16
 • 1-7-1 قلمرو موضوعی  16
 • 1-7-2 قلمرو مکانی تحقیق  17
 • 1-7-3 قلمرو زمانی  17
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1 مقدمه      .19
 • 2-2 تعریف  لغوی مشارکت          ..19
 • 2-3- ابعاد مشارکت در تصمیم گیری       ….21
 • 2-3-1 درجه مشارکت:  22
 • 2-3-2 دامنه مشارکت  22
 • 2-3-3حدود مشارکت  22
 • 2-3-4 سطوح مشارکت  22
 • 2-3-5 شکل های مشارکت:  23
 • 2-4 پیش نیازهای مشارکت:          23
 • 2-5- جایگاه مشارکت در اسلام         .24
 • 2-6 فلسفه مشارکت   ….25
 • 2-7 مقتضيات مشارکت  …26
 • 2-8 سرشت مشارکت کارکنان         ..28
 • 2-9 محدوديتهاي مشارکت          30
 • 2-10  مشورت و شورا  …..32
 • 2-11-تعریف مدیریت مشارکتی        ….34
 • 2-12 سیر تکوینی مدیریت مشارکتی   .    .40
 • 2-13 ویژگی و عناصر مدیریت مشارکتی      …41
 • 2-14 اهدف مديريت مشارکتي         …43
 • 2-15  مزاياي مديريت مشاركتي         43
 • 2-16 نظريه‌هاي تببين کننده مديريت مشارکتي    ….44
 • 2-16-1 نظريه‌هاي انگيزشي  44
 • 2-16-1-1 تئوري انگيزه پيشرفت مک کله لند  44
 • 2-16-1-2تئوري دوعاملي انگيزشي هرزبرگ  45
 • 2-16-1-3  نظريه انتظارات  46
 • 2-17 مدیریت مشارکتی در سازمانها        47
 • 2-18 ويژگي هاي سازمان هاي مشارکت جو     …..48
 • 2-19 –  فلسفه استفاده از نظام پیشنهادها      ..49
 • 2-20 ویژگی‌های نظام پیشنهاد موفق       ….49
 • 2-21 اهداف نظام پیشنهادها          50
 • 2-22 نکات قابل توجه در اجرای نظام پیشنهادها  ….  .51
 • 2-23 اخلاق حرفه ای  ….         .56
 • 2-24 مفهوم اخلاق حرفه ای   .      …..57
 • 2-25- ویژگی های اخلاق حرفه ای    .    57
 • 2-26- مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام:    . .58
 • 2-27- ارتباط الگوی های مشارکتی با اخلاق     .         58
 • 2-28- رابطه تنگاتگ اخلاق و سبک مدیریت مشارکتی ….    ….     .60
 • 2-29- پیشینه تحقیق  …..        …..60
 • 2-29-1پژوهش هاي انجام شده پيرامون تحقیق  در داخل کشور  60
 • 2-30- جمع بندي پايه‌هاي تجربي        ..64
 • 2-31-  چهارچوب نظري و مدل تحليل  پژوهش    ….65
 • 2-32- فرضیه های تحقیق  66
 • 2-32-1  فرضیه اصلی  8
 • 2-32-2  فرضیه فرعی  8
 • فصل سوم: روش اجرای تحقیق
 • 3-1 مقدمه      .68
 • 3-2 نوع و روش پژوهش  ….69
 • 3-4  جامعه آماری    .69
 • 3-5 نمونه آماری و حجم نمونه         ..70
 • 3-8 روش گردآوری اطلاعات          70
 • فصل چهارم      76
 • تجزیه و تحلیل داده   …..76
 • 4-1 مقدمه      .77
 • 4-2  روشهای آماری مورد استفاده        …77
 • 4-3 یافته های تحقیق   .77
 • 4-4 وضعیت توصیفی متغیرهای مورد بررسی در تحقیق  ….80
 • 4-4-1 مدیریت مشارکتی  80
 • 4-4-2 اخلاق حرفه ای  82
 • 4-3- آمار استنباطی   ….83
 • 4-3-1 آزمون نرمال بودن داده ها  83
 • 4-3-2 فرضیه ها  85
 • 4-3-2-1 فرضیه اصلی  85
 • 4-3-2-2 فرضیه های فرعی  86
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1 مقدمه      .93
 • 5-2 نتیجه گیری    …94
 • 5-2-1 یافته های توصیفی  94
 • 5-2-2 یافته های استنباطی  ..       ….94
 • 5-2-2-1نتایج تجربی مولفه های مدیریت مشارکتی  94
 • 5-2-2-3- نتایج تجربی مربوط به مولفه های اخلاق حرفه ای .96
 • 5-3- بحث  در نتایج. ….  98
 • 5-4 پیشنهادات تحقیق  …..99
 • 5-4-1 عناوین تحقیقاتی  99
 • 5-4-2 پیشنهادات کاربردی  99
 • 5-5- محدویت های تحقیق          .101
 • منابع فارسی
عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اخلاق حرفه ای
تعداد صفحات: 112 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− سه = 1