بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز
پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز

پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز

شرح مختصر:

ساختار سازماني و نيروي انساني ركن اصلي يك سازمان مي باشند. ساختار سازماني مناسب نقش مهمي در بهره وري هر سازمان دارد و طرح ريزي صحيح هر ساختار، موجب بهبود عملكرد نيروي انساني و بالا رفتن بهره وري در آن خواهد بود. در عصر حاضر براي بقا و حتي حفظ وضع موجود، بايد جريان پويا و نوآوري را درساختارهاي سازماني تداوم بخشيد تا از ركود و نابودي سازمان جلوگيري شود. همه سازمان ها براي بقا نيازمند انديشه هاي نو و نظرات بديع و تازه اند. ساختارهاي سازماني در طرح ريزي فرايند ها نقش اساسي ايفا مي كنند و جريان عملياتي فعاليتها را بوضوح آشكار مي سازند با وجود اينكه سيستم هاي مديريتي با رويكرد فرايند گرايي طرح ريزي مي شوند شواهد نشان مي دهد كه هنوز رويكرد هاي مبتني بر ساختار هاي سازماني بر رويكرد فرايند گرايي غالب هستند و اساس سازمان با ساختارهاي سازماني توصيف و تشريح مي گردد. نكته مهم ديگري كه در خصوص نظام اداري و ساختاري بايد در نظر داشت تعريف علمي ساختار سازماني از طريق شناسايي اجزا متشكله آن است. چرا كه ساختار سازماني در نمودار تشكيلاتي سازمان خلاصه نمي شود. بلكه شامل ميزان پيچيدگي، ميزان رسميت و ميزان تمركز يا عدم تمركز سازماني نيز خواهد بود. پيچيدگي نشان دهنده ميزان تنوع و تعدد وظايف سازمان بوده و هرقدر ماموري تها متنوع تر و پيچيده تر باشند و تقسيم كار در سازمان بيشتر باشد، سازمان از پيچيدگي بيشتري برخوردار است (غلامی و همکاران،1391).

نیاز جامعه، فلسفۀ وجودي سازمان‌هاست و هر سازمان به منظور تحقق هدف خاصی به وجود می‌آید. به منظور تأمین این نیازها سازمان باید هر چه بهتر و کاراتر وظایف خود را از طریق کارکنان به انجام برساند؛ بنابراین اثربخشی و کارایی در سازمان مورد توجه قرار می‌گیرد که تحقق هر دوي این‌ها در گرو مشارکت کاري افراد و توجه به عوامل سازمانی است. عوامل مختلفی بر عملکرد کارکنان تأثیرگذار است که یکی از عوامل سازمانی، ساختار می‌باشد. عملکرد خوب در سازمان مستلزم وجود ساختار خاصی در سازمان است. ساختار درونی سازمان می‌تواند مشوق و یا مانع عملکرد در سازمان باشد. مطالعاتی که در این رابطه صورت گرفته، نشان دهندة این است که وجود تمرکز در تصمیم گیري‌ها و رسمیت آن‌ها در فرآیندها و روابط کاري، مانع خلق اندیشه‌هاي جدید می‌شوند؛ در حالی که توزیع قدرت و انعطاف‌پذیري‌ها موجب افزایش عملکرد بالا در سازمان شده که خلق اندیشه‌هاي جدید را در سازمان تسهیل می‌نماید. در این پژوهش از میان عوامل سازمانی متعددي که در مدل‌هاي سازمانی مختلف ذکر شده‌اند، به بررسی عامل کلیدي ساختار سازمانی مورد استفاده در ارتباط با عملکرد کارکنان شرکت بهره‌برداري نفت و گاز آغاجاري پرداخته می‌شود؛ زیرا عملکرد هر سازمان اساس عملکرد آن جامعه و عملکرد کارکنان هر سازمان، اساس عملکرد آن سازمان است که از طریق فعالیت‌هاي اجرایی کارکنان سنجیده می‌شود (مجیدي و همکاران، 1390).

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول : کلیات تحقیق
 • 1-1: مقدمه. 2
 • 1-2: بیان مسئله. 3
 • 1-2-2: اهمیت وضرورت موضوع. 8
 • 1-2-3: اهداف تحقیق.. 9
 • 1-2-4: پرسش‌های تحقیق.. 10
 • 1-3: تعریف مفهومی متغیرها 10
 • 1-4: قلمرو تحقیق.. 11
 • فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1: مقدمه. 12
 • 2-2: ساختار سازمانی.. 13
 • 2-2-1: ابعاد ساختار سازمانی.. 14
 • 2-2-1-1: پیچیدگی.. 15
 • 2-2-1-2: رسمیت… 16
 • 2-2-1-3: تمرکز. 17
 • 2-2-2: انواع ساختارهای سازمانی.. 19
 • 2-2-3: تعیین کننده‌های ساختار 22
 • 2-2-3-1: استراتژی.. 22
 • 2-2-3-2: اندازه سازمان.. 22
 • 2-2-3-3: تکنولوژی.. 23
 • 2-2-3-4: محیط… 23
 • 2-2-3-5: قدرت- کنترل.. 24
 • 2-2-4: دو عنصر کلیدی ساختار تفکیک و تلفیق.. 24
 • 2-3: عملکرد سازمانی.. 26
 • 2-3-1: ارزیابی عملکرد. 27
 • 2-3-2: روش‌های ارزیابی عملکرد. 30
 • 2-3-3: خطاهای ارزیابی عملکرد. 30
 • 2-3-4: عملکرد و شاخص‌های بهبود آن.. 31
 • 2-3-5: استراتژی‌های بهبود عملکرد. 32
 • 2-3-5-1: آموزش…. 33
 • 2-3-5-2: رضایت شغلی.. 35
 • 2-3-5-3: ترک خدمت یا تمایل به ترک خدمت در کارکنان  36
 • 2-3-5-3: تعهد سازمانی.. 37
 • 2-3-6: الگوهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانی.. 37
 • 2-3-7: ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد. 40
 • 2-3-8: دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد. 42
 • 2-4: پیشینه تحقیق.. 43
 • 2-5: چارچوب نظری تحقیق.. 54
 • 2-6: مدل مفهومی تحقیق.. 56
 • 2-7: گزاره‌های تحقیق.. 57
 • 2-7-1: فرضیه‌های تحقیق.. 57
 • فرضیه اصلی.. 57
 • فرضیه‌های فرعی.. 57
 • فصل سوم : روش شناسی تحقیق
 • 3-1: مقدمه. 58
 • 3-2: روش‌شناسی تحقیق.. 58
 • 3-3: متغیرهای تحقیق.. 60
 • 3-4: جامعه آماری تحقیق.. 61
 • 3-5: تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 61
 • 3-6: روش جمع‌آوری داده‌ها 61
 • 3-7: ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات… 62
 • 3-7-1: پرسشنامه ساختار سازمانی.. 62
 • 3-7-2: پرسشنامه عملکرد سازمانی.. 62
 • 3-8: پایایی و روایی ابزار تحقیق.. 63
 • 3-8-1: پایایی پرسشنامه ساختار سازمانی.. 64
 • 3-8-2: پایایی پرسشنامه عملکرد سازمانی.. 64
 • 3-9: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 64
 • 3-9-1: آزمون همبستگی پیرسون.. 66
 • 3-9-2: آزمون t 66
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
 • 4-1: مقدمه. 68
 • 4-2: آمار توصیفی.. 68
 • 4-2-1: جنسیت پاسخ دهندگان.. 68
 • 4-2-2: میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.. 69
 • 4-2-3: سن پاسخ دهندگان.. 70
 • 4-2-4: سنوات پاسخ دهندگان.. 71
 • 4-3: آمار استنباطی.. 72
 • 4-3-1: نرمال بودن توزیع داده‌های تحقیق.. 72
 • 4-3-2: وضعیت هریک از متغیرهای تحقیق.. 73
 • 4-3-2-1: وضعیت سازمان از لحاظ عملکرد سازمانی.. 74
 • 4-3-2-2: وضعیت سازمان از لحاظ ساختار سازمانی.. 74
 • 4-3-3: آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 75
 • 4-3-3-1: آزمون همبستگی پیرسون.. 75
 • 4-3-4: یافته‌های جانبی تحقیق.. 78
 • 4-3-4-1 آزمون t با دو نمونه مستقل.. 78
 • 4-3-4-2: تحلیل واریانس یک طرفه. 79
 • فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1: مقدمه. 83
 • 5-2: یافته های توصیفی.. 83
 • 5-3: یافته های استنباطی.. 83
 • 5-3-1: فرضیه‌های تحقیق.. 83
 • 5-4: بحث و نتیجه گیری.. 85
 • 5-5: پیشنهادات… 85
 • 5-5-2: پیشنهادات پژوهشی.. 86
 • 5-6: محدودیت های پژوهش…. 87
 • منابع 
عنوان : پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز
تعداد صفحات: 110 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


1 + = نُه