بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

شرح مختصر:

یکی از مفاهیمی که در طول چندين دهه گذشته به يك مفهوم مهم در حوزه روانشناسي و سازمان و مديريت تبديل شده و توجه وسيعي را به خود جلب كرده است، رفتار شهروندي سازماني ﻳـﺎ «او ﺳـی ﺑـﻲ» است (هاف و کلی،[1] 2008).

در ﻧﻈﺎم ﺑﻮروﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺗﻤﺎم تلاش ﻣﺪﻳﺮان در ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻫﺮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻄﺤﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑـﻴﻦ اﻓـﺮاد وﺟـﻮد دارد. اﻣﺎ در ﻧﻈﺎم ارزﺷﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ و دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺑﻴﻦ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ وﺟﻮدﻣﻲآﻳﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻋﻀﺎي آن ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ روﻧﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻧﻈﺎم ارزﺷﻲ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. اﻛﻨﻮن که اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن درك ﺷـﺪه اﺳـﺖ، رﻓﺘـﺎر آنها ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن زﻳﺎدي ﺑـﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ رفتار ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ (خراسانی و کنعانی‌نیری، 1391).

رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی مطلوب است و از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌رود بیش از الزامات نقش خود و فراتراز وظایف رسمی، درخدمت اهداف سازمان فعالیت کند (سیدنقوی و جعفری فارسانی، 1389).

طبق مطالعات انجام شده، از عوامل تاثيرگذار در بروز رفتارهاي شهروندی سازمانی در کارکنان، فرهنگ موجود در سازمان مي‌باشد (پادسادكف و همکاران،[2] 2000). در حقيقت، يك فرهنگ سازماني مطلوب مي‌تواند محركي براي بهره ‌وري باشد و بازدهي كاركنان را افزايش دهد كه اين امر در گرو ايجاد و تقويت رفتارهاي شهروندي سازماني است. بروز رفتارهاي شهروندي در نهادهاي انتفاعي مي­تواند منجر به افزايش درآمد و افزايش اعتبار اينگونه نهاده شود كه در سطح كلان بر اقتصاد كشور تاثيرگذار خواهد بود. از سوي ديگر، بروز رفتارهاي شهروندي سازماني در سطح سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي با توجه به گستردگي و اهميت آنها بسيار مهم جلوه مي‌كند. اشاعه رفتارهاي شهروندي سازماني باعث افزايش اعتماد عمومي نسبت به اين سازمانها مي‌شود، عملكرد و كارآيي سازمانها را ارتقاء مي‌بخشد، باعث افزايش بيش از پيش تعهد در بين كارشناسان سازمان مي‌شود و اين سازمان‌ها را در كنار مردم قرار مي‌دهد. لذا، ضروري است اين رفتارها و عوامل بروزشان شناسايي و تقويت شوند. براي دستيابي به اين هدف مي­بايست فرهنگ سازماني حاكم بر سازمان شناسايي شود، زيرا عوامل بروز رفتار شهروندي سازماني در فرهنگ سازماني ريشه دارند و براي تقويت رفتار شهروندي سازماني مي بايست ضمن شناسايي فرهنگ سازماني حاكم بر سازمان، رابطه ابعاد چندگانه رفتار شهروندي سازماني و فرهنگ سازماني شناسايي و سنجيده شود تا بدين ترتيب به نحوه تاثيرگذاري فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني پي برده شود (عسكريان و طاهري‌عطار، 1391). بر اين اساس، آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي‌گيرد، بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس مي‌باشد.

فهرست مطالب

 • چکیده   .1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه   3
 • 1-1- بیان مسئله   5
 • 1-2- اهمیت و ضروت تحقیق   8
 • 1-3- اهداف تحقیق   8
 • 1-3-1- هدف اصلی                  8
 • 1-3-2- اهداف فرعی                  .8
 • 1-4- سؤالات تحقیق   ..9
 • 1-4-1- سؤال اصلی                  ..9
 • 1-4-2- سؤال های فرعی                 9
 • 1-5- فرضیه های تحقیق                 9
 • 1-5-1- فرضیه اصلی                 ….9
 • 1-5-2- فرضیه های فرعی                …9
 • 1-6- متغیرهای تحقیق                 .9
 • 1-6-1- متغیر مستقل                 …9
 • 1-6-2- متغیر وابسته                 ..10
 • 1-7- قلمرو تحقیق                  ..10
 • 1-7-1- قلمرو موضوعی                 .10
 • 1-7-2- قلمرو مکانی                 …10
 • 1-7-3- قلمرو زمانی                 ….10
 • 1-8- تعاریف مفهومی وعملیاتی               10
 • 1-8-1- تعاریف مفهومی                 10
 • 1-8-2- تعاریف عملیاتی                 12
 • 1-9- خلاصه                   …14
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • مقدمه  ….16
 • 2-1- مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی  ….18
 • 2-1-1- مفهوم رفتار شهروندی سازمانی  ….18
 • 2-1-2- انواع رفتار شهروندی در سازمان   ….21
 • 2-1-3- کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی  ….22
 • 2-1-4- ابعاد رفتار شهروندی  ….23
 • 2-1-5-اهمیت وضرورت رفتار شهروندی سازمانی           ..25
 • 2-1-6- عوامل مؤثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی          .26
 • 2-1-6-1- تعهد سازمانی                ..27
 • 2-1-6-2- رضایت شغلی                ..28
 • 2-1-6-3- رهبری تحول آفرین               .29
 • 2-1-6-4-  عدالت سازمانی                30
 • 2-1-6-5- حمایت سازمانی               ….30
 • 2-1-6-6- شخصیت                 .30
 • 2-1-6-7- معنویت                 …31
 • 2-1-6-8- جو سیاسی حاکم بر سازمان ها            .32
 • 2-1-6-9- نگرش                  ..32
 • 2-1-6-10- متغیرهای جمعیت شناختی            ….32
 • 2-1-7- سیاست‌های تشویق رفتار شهروندی   ..33
 • 2-1-8- رفتار شهروندی سازمانی در آموزهای دینی و اسلامی  …35
 • 2-1-9- مفاهیم سازمانی مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی   …36
 • 2-2- مبانی نظری فرهنگ سازمانی  …39
 • 2-2-1- فرهنگ  …39
 • 2-2-2- تعريف فرهنگ سازماني  ….40
 • 2-2-3- اهميت فرهنگ سازماني    42
 • 2-2-4- قدرت فرهنگ سازمانی   45
 • 2-2-5- شيوه پيدايش فرهنگ سازماني    46
 • 2-2-6- ريشه‌هاي فرهنگ سازماني    48
 • 2-2-7- حفظ و نگهداری فرهنگ سازمانی   49
 • 2-2-8- ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني   50
 • 2-2-9- کارکردهاي فرهنگ سازماني   50
 • 2-2-10- رويکردهاي فرهنگ سازماني   52
 • 2-2-11- نقش فرهنگ سازماني در سازمان   53
 • 2-2-12- فرهنگ سازماني در برابر تغييرات مقاومت مي­کند   59
 • 2-2-13- شيوه تغيير دادن فرهنگ سازماني            .60
 • 2-2-14- فرآيند مديريت فرهنگ سازماني  ..61
 • 2-2-15- ارتباط فرهنگ ملی با فرهنگ سازمان  ..63
 • 2-2-16- الگوی فرهنگ سازمانی فیزی  ..64
 • 2-2-17- الگوی فرهنگ سازمانی کتزدووریس و میلر  ..65
 • 2-2-18- الگوی فرهنگ سازمانی دنيسون  ..67
 • 2-2-19- الگوی فرهنگ سازمانی هافستد  ..70
 • 2-2-20- الگوی فرهنگ سازمانی فرنهام و گانتر  ..71
 • 2-2-21- الگوی فرهنگ سازمانی شاین  ..73
 • 2-2-22- الگوی فرهنگ سازمانی ماری جو هچ  ..75
 • 2-2-23- الگوی فرهنگ سازمانی لیت وین و استرینگو   ..76
 • 2-2-24- الگوی فرهنگ سازمانی چارلز هندی  ..77
 • 2-2-25- الگوی فرهنگ سازمانی ویلیام اوچی  ..78
 • 2-2-26- الگوي فرهنگ سازمانی پارسونز  ..80
 • 2-2-27- الگوي فرهنگ سازمانی پيترز و واترمن  ..81
 • 2-2-28- الگوي فرهنگ سازمانی كرت لوين  ..82
 • 2-2-29- الگوی فرهنگ سازمانی لامرز و هیکسون  ..83
 • 2-2-30- الگوي فرهنگ سازماني كويين  ..83
 • 2-3- پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از کشور  ..87
 • 2-3-1- تحقيقات انجام شده در ايران  ..87
 • 2-3-2- تحقيقات انجام شده در جهان             ..95
 • 2-4- جمع‌بندی و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق          ….102
 • 2-5- خلاصه                   .104
 • فصل سوم: روش شناسي تحقیق
 • مقدمه                    ….106
 • 3-1- نوع تحقیق                  ..107
 • 3-2- جامعه آماری                 …107
 • 3-3- نمونه و روش نمونه گیری              ….107
 • 3-4- ابزار جمع‌آوری داده‌ها               …109
 • 3-5- روایی و پايايی ابزار                .110
 • 3-6- روش تجزيه و تحليل داده­ها               ..111
 • 3-7- خلاصه                   ..112
 •  
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
 • مقدمه  114
 • 4-1- تحليل توصيفي داده‌ها  115
 • 4-2- بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن داده­های تحقیق  123
 • 4-3- تحليل استنباطی داده­ها  124
 • 4-4- خلاصه                   .131
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
 • مقدمه  133
 • 5-1- نتیجه گیری                 ….134
 • 5-1-1- نتایج توصیفی                ….134
 • 5-1-2- نتایج استنباطی                .134
 • 5-2- بحث و تفسیر  135
 • 5-3-پیشنهادات                  138
 • 5-3-1- پیشنهادات کاربردی               .138
 • 5-3-2- پیشنهادات آتی                ..141
 • 5-4- محدودیت­های تحقیق  141
 • 5-5- ملاحظات اخلاقی                …142
 • 5-6- خلاصه تحقیق  143
 • منابع
عنوان : پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
تعداد صفحات: 160 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


چهار + = 11