بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی نقش نظام مالياتي در بهبود تمكين موديان مالياتي
پایان نامه بررسی نقش نظام مالياتي در بهبود تمكين موديان مالياتي

پایان نامه بررسی نقش نظام مالياتي در بهبود تمكين موديان مالياتي

شرح مختصر:

امروزه مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت‌ها، در اقتصاد هرکشوری نقش بسیار مهمی را ایفا می‌نماید. دولت‌ها با استفاده از انواع مالیات و سیاست‌های مالیاتی می‌توانند در راستای تحقق مهم‌ترین اهداف خود همچون ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع مناسب درآمد و از بین بردن شکاف سرمایه‌گذاری، از ابزار مالیات استفاده کرده و سیاست‌های مختلف اقتصادی خود را تنظیم کنند. (زارع مقدم و غنی1388: 11؛ جعفری، 1388: 78). از این رو مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است (بستانیان1384: 20؛ رستمی، 1387: 53). بی شک لازمة مالیات‌ستانی مؤثر، در راستای دستیابی به اهداف کلان حاکمیت، استقرار یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد است. مهمترین شاخص دستیابی به یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد سطح تمکین مؤدیان مالیاتی است. اما با توجه به شاخص های ارزیابی نظام مالیاتی ایران نظیر سهم پایین مالیات ها از تولید ناخالص داخلی و منابع تأمین بودجه، فشار مالیاتی بر شرکت ها در بخش مالیات های مستقیم و تمرکز مالیات بر واردات در بخش مالیات های غیر مستقیم، بیانگر آن است که نظام مالیاتی کشور از ساختار مطلوبی برخوردار نیست. مقایسه بین مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمدکه قاعدتاً باید شامل کلیه درآمدها در اقتصاد ایران باشد نشان دهنده وجود عدم تعادل، بی عدالتی و ناکارآمدی در جمع آوری مالیات های بر درآمد است یعنی عوامل اقتصادی غیر از شرکت ها علی الرغم درآمد بالایی که دارند متناسب با آن سهم مالیات خود را پرداخت نمی کنند و به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود از قماری به نام عدم تمکین استفاده می‌نمایند. وجودچنین وضعیتی ناشی از معافیت های گسترده مالیاتی و محدود بودن تعداد پایه های مالیاتی در کشور است که منجر به وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، ناکارآمدی سیاست های مالی و رقابت ناپذیری اقتصادی در صحنه بین المللی (به دلیل فشار مالیاتی به شرکت ها و واردات)، فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها در کشور گشته است(ابراهیم بای سلامی، 1383).

حال با توجه به این مشکلات نظام فعلی مالیاتی ایران برای انجام اصلاحات ساختاری با هدف بهبود وضع موجود ازیک طرف می‌توان به دو صورت عمل کرد: یکی معرفی پایه های مالیات جدید و دومی بهبود عملکرد پایه های مالیاتی موجود  و از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی موظف است تا برآوردهایی نظام مند از میزان تمکین مؤدیان از قوانین مالیاتی داشته باشند. ایجاد این معیارهای اندازه گیری و در دسترس قرار دادن آنها بر پایه یک شیوه نظام مند برای سازمان امور مالیاتی این امکان را فراهم می‌نماید تا بر معیارهای اندازه گیری تمکین مالیات به عنوان شاخص های عملکرد راهبردی سازمان امور مالیاتی تکیه کنند. در تلاش برای اندازه گیری تمکین مالیاتی، دانستن این که چه چیز (فرار مالیاتی، اجتناب از مالیات، تمکین و یا عدم تمکین) باید اندازه گیری شود بسیار مهم است. بنابراین استفاده از تمام ظرفیت های سازمان امور مالیاتی کشور در جهت پر کردن شکاف میان ظرفیت های بالقوه مالیات و وصولی های مالیات کشور و همچنین اتکاء دولت به درآمدهای پایدار و مطمئن مالیات به عنوان تنها راه نجات کشور از اقتصاد تک محصولی بر پایه نفت می‌باشد.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق… 2
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسأله. 4
 • 1-3- اهمیت موضوع. 7
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 9
 • 1-5- فرضیه های تحقیق.. 10
 • 1-6- قلمروتحقیق.. 11
 • 1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 11
 • 1-6-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 11
 • 1-6-3- قلمرو زمانی تحقیق.. 11
 • 1-7- روش تحقیق.. 11
 • 1-8- متغیرهای تحقیق.. 12
 • 1-9- تعریف واژه های کلیدی.. 12
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق… 15
 • 2-1- مقدمه. 16
 • 2-2 چارچوب نظری تحقیق.. 17
 • 2-2-1- مفهوم تمکین مالیاتی.. 17
 • 2-2-1-1- تمكين داوطلبانه. 19
 • 2-2-1-2- هزینه های تمکین.. 20
 • 2-2-2- عوامل مؤثر بر تمكين مالياتي.. 21
 • 2-2-2-1- عوامل اقتصادي.. 21
 • 2-2-2-2- عوامل سياسي.. 22
 • 2-2-2-3- عوامل مديريتي.. 23
 • 2-2-2-4- عوامل اجتماعي.. 23
 • 2-2-2-5 -عوامل قانوني.. 24
 • 2-2-2-6- نرخ متناسب مالیاتی.. 25
 • 2-2-3- اهمیت تمکین مالیاتی.. 27
 • 2-2-4- فرهنگ تمكين مالياتي در لايه‌هاي اجتماعي ايران.. 32
 • 2-2-5- اصول حاکم بر تمکین مالیاتی.. 33
 • 2-2-6- ظرفیت مالیاتی.. 36
 • 2-2-7- چالش عملکرد نظام مالیاتی کشور از جهت درآمد. 37
 • 2-2-8- ساده سازي سيستم مالياتي و آثار آن.. 39
 • 2-2-9- راه هاي ساده كردن سيستم مالياتي.. 41
 • 2-3- پیشینه تحقیق.. 42
 • 2-3-1- پیشینه داخلی.. 42
 • 2-3-2- پیشینه خارجی.. 48
 • 2-4- نارساييهاي وصول ماليات در اقتصاد ايران.. 50
 • 2-5- اصلاحات ساختاري در نظام مالياتي.. 51
 • 2-5-1- نظرياتي در مورد اصلاح نظام مالياتي كشور 51
 • 2-5-2- فرآيندهاي مؤثر درون‌زا و  برون‌زاي وصول ماليات… 52
 • فصل سوم: روش تحقیق… 53
 • 3-1- روش تحقيق.. 54
 • 3-2- جامعه آماري.. 55
 • 3-3- نمونه آماري.. 56
 • 3-4- ابزار گردآوري اطلاعات… 56
 • 3-4-1- پرسشنامه ویژگیهای شخصی نمونه ها 56
 • 3-4-2- پرسشنامه عومل موثر بر بهبود تمکین مودیان مالیاتی و پرسشنامه تمکین مودیان مالیاتی  57
 • 3-5- متغیرهای تحقیق.. 58
 • 3-6- اعتبار پرسشنامه. 58
 • 3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات… 59
 • فصل چهارم: یافته‌های تحقیق… 60
 • 4-1- توصیف شاخص های جمعت شناختی.. 62
 • 4-1-1- توزیع فراوانی جنسیت… 62
 • 4-1-2- توزیع فراوانی سن.. 63
 • 4-1-3- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی.. 64
 • 4-1-4- توزیع فراوانی سابقه خدمت… 65
 • 4-2- آمار استنباطی.. 66
 • 4-2-1- فرضیه اصلی اول: بین عوامل داخلی و بهبود تمکین مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد. 66
 • 4-2-2- فرضیه فرعی اول: بین آموزش قوانين و مقررات مالیاتی و بهبودتمکین مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد. 66
 • 4-2-3- فرضیه فرعی دوم:  بین عدالت و كاركرد صحیح سازمان امور مالياتي وبهبود تمکین مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد. 67
 • 4-2-4- فرضیه فرعی سوم: بین صداقت و احساس مسئوليت ماموران مالياتي و بهبودتمکین مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد. 68
 • 4-2-5- فرضیه فرعی چهارم: بین آگاهی از اهميت ونحوه مصرف ماليات و بهبود تمکین مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد. 69
 • 4-2-6- فرضیه فرعی پنجم: بین ساده‌سازي قوانين و مقررات مالیاتی و بهبود تمکین مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد. 70
 • 4-2-7- فرضیه اصلی دوم: بین عوامل خارجی و بهبود تمکین مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد. 71
 • 4-2-8- فرضیه فرعی اول: بین عوامل مدیریت عمومی جامعه و بهبود تمکین مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد. 72
 • 4-2-9- فرضیه فرعی دوم: بین عوامل فرهنگی و بهبود تمکین مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد. 73
 • 4-2-10- فرضیه فرعی سوم: بین عوامل اجتماعی و بهبود تمکین مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد. 74
 • 4-2-11- فرضیه فرعی چهارم: بین عوامل قانونی و بهبود تمکین مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد. 75
 • 4-2-12 فرضیه فرعی پنجم: بین عوامل اقتصادی و بهبود تمکین مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد. 76
 • فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات… 80
 • 5-1- یافته‌های تحقیق.. 82
 • 5-2- بحث و نتیجه گیری.. 85
 • 5-3- پیشنهادات… 90
 • 5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 91
 • 5-3-2- پیشنهادات پژوهشی برای محققین آینده 93
 • فهرست منابع
عنوان : پایان نامه بررسی نقش نظام مالياتي در بهبود تمكين موديان مالياتي
تعداد صفحات: 108 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


8 − = یک