بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسي تاثیر اعمال مدیریت زمان مدیران بر رضایت شغلی کارکنان
پایان نامه بررسي تاثیر اعمال مدیریت زمان مدیران بر رضایت شغلی کارکنان

پایان نامه بررسي تاثیر اعمال مدیریت زمان مدیران بر رضایت شغلی کارکنان

شرح مختصر:

با عنايت به تحولات چشمگير دانش مديريت، جوامع بشري به طور جدي به دنبال دستيابي به روشها و وسايل مناسب جهت نيل به اهداف خويش مي باشند، در اين راستا صاحب نظران مديريت تلاش فراواني جهت بهبود و تسريع در تحقق اهداف سازماني به عمل آورده و سازوكارهاي متعددي تدارك ديده اند كه يكي از مهمترين آنها طراحي سازماني مناسب و مطلوب جهت انجام امور سازماني مي باشد ، تا بتوانند به بهترين شكل ممكن به اهداف تعيين شده دست يابند. از آنجايي كه تاسيس هر سازمان به منظور نيل به اهداف آن سازمان است،مدير هر سازمان جهت رسيدن به اهداف سازماني بايد علاوه بر اعمال دقيق فرآيندهاي پنجگانه تخصصي مديريت كه شامل: برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت(رهبري)، نظارت و ارزيابي است ، در زمينه تخصيص بهينه منابع پنجگانه سازماني كه شامل:منابع سرمايه اي، كالبدي،انساني، اطلاعاتي و زماني است نيز از مهارت و توانايي لازم برخوردار باشد. چهار منبع از منابع اخير را مي توان از جهات متعدد مورد بررسي قرار داد.

ولي زمان، اين منبع نامرئي خصوصيتي منحصر به فرد دارد چرا كه محدود است و هر كاري كنيد بر مقدار آن افزوده نمي شود. (مك كنزي،ترجمه خاكي،1386)

 1. مطالب ذكر شده اين پرسش ها را در ذهن مطرح مي كند كه مديران  به عنوان اعضاي مؤثر سازمان ها فعاليتهاي اين نظام را چگونه هدايت مي كنند و در رهبري كاركنان  از چه شيوه هايي استفاده به عمل مي آورند؟
 2. آيا بين متغيرهايي مانند هدفگذاري، اولويت بندي اهداف و فعاليتها، برنامه ريزي عملياتي، تفويض اختيار، مديريت ارتباطات و مديريت جلسات با رضایت شغلی کارکنان در سازمان رابطه وجود دارد؟
 3. بين رضایت شغلی کارکنان  و ميزان استفاده آنان از مهارت سازماني مديريت زمان چه رابطه اي وجود دارد؟

در شرکت نفت و گاز لاوان مسئله مدیریت زمان توسط مدیران به خوبی اعمال نشده و این امر باعث فرسودگی شغلی و استرس زیاد در کارکنان شده و رضایت شغلی کارکنان کمتر از همیشه به نظر می رسد. به همین دلیل با بررسی و تحقیق در مورد این موضوع بر آن شدیم تا با توجه بیشتر به مدیریت زمان و راهکارهای مناسب به مدیران بتوانیم از این طریق رضایت شغلی را به کارکنان برگردانیم. لذا اميدوار است بتوان با يافتن پاسخ مناسبي براي پرسشهاي ذكر شده و  ارائه راهكارهاي مناسب جهت به كارگيري مديريت زمان موجبات رشد، شكوفايي و بالندگي هر چه بيشتر سازمانهاي دولتي را   فراهم آورد.

فهرست مطالب

 • چکیده: 1
 • فصل اول: 3
 • کلیات پژوهش…. 3
 • 1-1- مقدمه : 4
 • 1-2-بیان مساله. 4
 • 1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق : 6
 • 1-4- اهداف مشخص تحقيق : 7
 • 1-5- سؤالات تحقیق: 8
 • 1-6- فرضيه‏ هاي تحقیق: 8
 • 1-7- مدل مفهومی پژوهش: 9
 • شکل1-1: مدل مفهومی پژوهش(محقق ساخته) 10
 • 1-8- قلمرو تحقيق: 10
 • 1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی: 10
 • فصل دوم: 12
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. 12
 • 2-1- مدیریت زمان.. 13
 • 2-1-1- مزیـت رقابتـی و ارزش…. 15
 • 2-1-2- خلق ارزش افزوده به وسیله تمرکز بر زمان.. 15
 • 2-1-3- مدیریت زمــان در فرایندها 16
 • 2-1-4- مهارتهاي سازماني مديريت زمان.. 17
 • 2-1-4-1- هدفگذاري.. 17
 • 2-1-4-2- اولويت بندي اهداف وفعاليت ها 18
 • 2-1-4-3- برنامه ريزي عملياتي.. 18
 • 2-1-4-4- تفويض اختيار 18
 • 2-1-4-5- مديريت ارتباطات… 19
 • 2-1-4-6- مديريت جلسات… 19
 • 2-1-5- اهداف و نگرشهای استراتژی مبتنی بر زمان.. 19
 • 2-1-5-1- اهداف… 19
 • 2-1-5-2- نگرشها 20
 • 2-1-6- تولید و ساخت مبتنی بر زمان.. 21
 • 2-1-7- زمان چرخه، مقیاسی برای صلاحیت در زمان.. 21
 • 2-1-8- اقدامات تولید و ساخت مبتنی بر زمان.. 23
 • 2-1-8-1- ساده ‏سازی: 23
 • 2-1-8-2- استاندارد کردن: 23
 • 2-1-8-3- دسترسی: 23
 • 2-1-8-4- یکپارچه‏ سازی: 24
 • 2-1-8-5- کنترل: 24
 • 2-1-8-6- تسریع: 24
 • 2-1-9- اصول عمومي مديريت زمان: 25
 • 2-2-رضایت شغلی.. 26
 • 2-2-1- تعاریف رضایت شغلی.. 26
 • 2-2-2- مفهوم رضایت شغلی در سازمان.. 28
 • 2-2-3- انواع رضایت شغلی.. 30
 • 2-2-4- شاخص‌های رضایت شغلی.. 31
 • 2-2-5- عوامل موثر بر رضایت شغلی.. 32
 • 2-2-5-1- میزان درآمد و یا دستمزد: 32
 • 2-2-5-2- نفس کار: 32
 • 2-2-5-3- ایمنی شغلی : 33
 • 2-2-5-4- ارتقای شغلی: 33
 • 2-2-5-5- بهره وری : 33
 • 2-2-6- نظریه‌های رضایت شغلی.. 36
 • 2-2-7- نظریه نیازها: 38
 • 2-2-8- نظریه انتظارات: 38
 • 2-2-9- نظریه نقش: 38
 • 2-2-10- نظریه هرزبرگ: 39
 • 2-2-11- نظریه هالند. 40
 • 2-2-12- عوامل مؤثر در رضایت شغلی.. 40
 • 2-2-13- آثار وجود رضایت شغلی.. 43
 • 2-2-14- نقش کارفرما درافزایش رضایت شغلی.. 45
 • 2-2-14-1- غنی‌سازی شغلی: 45
 • 2-2-14-2- رضایت شغلی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها : 45
 • 2-2-14-3- زمان کاری شناور: 46
 • 2-2-14-4- تلفيق زندگي کاري و خانوادگي.. 46
 • 2-2-14-5- پيامدهاي رضايت شغلي.. 46
 • 2-2-14-6- راهكارهايي براي افزايش رضايت شغلي کارکنان.. 47
 • 2-3- پیشینه پژوهش…. 48
 • 2-3-1-تحقیقات داخلی.. 48
 • 2-3-2- تحقیقات خارجی.. 53
 • فصل سوم: 56
 • روش تحقیق.. 56
 • 3-1-مقدمه. 57
 • 3-2-روش تحقیق.. 57
 • 3-3-جامعه ي آماري.. 58
 • 3-4-تعيين حجم نمونه. 58
 • 3-5-روش نمونه گيري.. 58
 • 3-6-روش گرد اوري اطلاعات… 58
 • 3-7-ابزارهاي گردآوري داده ها 59
 • 3-8-روايي پرسشنامه. 59
 • 3-9-پايايي پرسشنامه : 60
 • جدول3-1- ضرایب آلفای کرونباخ متغییر های تحقیق.. 61
 • 3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها: 61
 • فصل چهارم: 63
 • تجزیه و تحلیل داده ها 63
 • 4-1- مقدمه: 64
 • 4-2-آمار توصیفی.. 65
 • 4-2-1- توصیف جمعیت شناختی.. 65
 • جدول4-1 فراوانی نسبی و مطلق جنسیت کارکنان شرکت نفت و گاز لاوان.. 65
 • نمودار4-1 فراواني نسبي کارکنان از نظر جنسي.. 65
 • جدول4-2 فروانی نسبی و مطلق وضعیت تاهل کارکنان.. 65
 • نمودار 4-2 فراوانی نسبی کارکنان از نظر وضعیت تاهل.. 66
 • جدول 4-3  فراوانی نسبی و مطلق سن کارکنان در شرکت نفت و گاز لاوان.. 66
 • نمودار4-3 فراواني نسبي کارکنان از نظر سن.. 67
 • جدول 4-4 فراوانی نسبی و مطلق تحصیلات کارکنان شرکت نفت و گاز لاوان.. 67
 • نمودار 4-4 فراواني نسبي کارکنان از نظر تحصیلات… 68
 • جدول4-5  فراوانی نسبی و مطلق سنوات کارکنان در شرکت نفت لاوان.. 68
 • نمودار 4-5 فراواني نسبي کارکنان از نظر سنوات… 69
 • 4-2-آمار استنباطی: 69
 • 4-2-1- آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 69
 • جدول 4-6 آزمون کلموگروف اسميرنف براي متغيرها 70
 • 4-2- 2- فرضيه های پژوهش: 71
 • 4-2-2-1- فرضیه اصلی: 71
 • جدول4-7 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام. 72
 • 4-2-2- 2- فرضیه های فرعی: 76
 • جدول4-8 آزمون همبستگي پيرسون براي متغيرهاي میزان هدفگذاری و رضایت شغلی.. 76
 • جدول4-9 آزمون همبستگي پيرسون براي متغيرهاي اولویت بندی اهداف و فعالیت ها و رضایت شغلی  77
 • جدول4-10 آزمون همبستگي پيرسون براي متغيرهاي برنامه ریزی عملیاتی و رضایت شغلی.. 77
 • جدول4-11- آزمون همبستگي پيرسون براي متغيرهاي تفویض اختیار و رضایت شغلی.. 78
 • جدول4-12- آزمون همبستگي پيرسون براي متغيرهاي مدیریت ارتباطات و رضایت شغلی.. 78
 • جدول4-13- آزمون همبستگي پيرسون براي متغيرهاي مدیریت جلسات و رضایت شغلی.. 79
 • فصل پنجم: 80
 • بحث و نتیجه گیری.. 80
 • 5-1- مقدمه. 82
 • 5-2- یافته های توصیفی.. 82
 • 5-3- بحث و نتیجه گیری.. 83
 • 5-4- پیشنهادهای تحقیق.. 90
 • 5-4-1-پیشنهادات کاربردی.. 90
 • 5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 92
 • 5-5- محدودیت های تحقیق.. 93
 • منابع و مأخذ
عنوان : پایان نامه بررسي تاثیر اعمال مدیریت زمان مدیران بر رضایت شغلی کارکنان
تعداد صفحات: 110 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


نُه × = 36