بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسي رابطه بين عناصر سازمانی با توسعه سیستم مدیریت دانش
پایان نامه بررسي رابطه بين عناصر سازمانی با توسعه سیستم مدیریت دانش

پایان نامه بررسي رابطه بين عناصر سازمانی با توسعه سیستم مدیریت دانش

شرح مختصر

جهان پس از گذار از انقلاب كشاورزي و انقلاب صنعتی که “زمین، سرمایه و نیروی کار” منبع اصلی آنها بود، شاهد انقلاب اطلاعاتی بوده است که در آن منبع ارزشمند خلق ثروت و درآمد، ” دانش” است. در مدیریت سازمانهای امروزی، دانش به عنوان منبع کلیدی محسوب می شود که باید همانند جریان نقدینگی، منابع انسانی یا مواد اولیه  مدیریت شود. در چنین شرایطی تنها سازمانهایی می توانند عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند که بتوانند از دانش به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار بهره گیرند. از این رو مدیریت دانش به یکی از مهمترین وظایف سازمانهایی تبدیل شده است که به طور موثر اقدام به کسب خلق و انتقال دانش و استفاده از آن برای بهبود عملکرد خود می کنند (Gupta & Aronson, 2009: 25).

مدیریت دانش شیوه ی جدیدی برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه آن است. مدیریت دانش به تلاشهایی اشاره دارد که به طور سیستماتیک برای یافتن وسازماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری سازمان و تقویت فرهنگ و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد (Gupta & Aronson, 2009: 26).

به این ترتیب مدیریت دانش ارتباطی مستقیم و اثربخش با سازمانهای امروزی دارد و نقش میانجی را در این سازمانها ایفا می کند و می توان گفت : مدیریت دانش فرصت لازم را برای دسترسی، حفظ و بهسازی عملکرد انسانی و مزیت رقابتی پایدار فراهم می نماید (عدلی، 1386: 55).

سازمانهای آینده نگر برای رویارویی با تغییر و تحولات محیطی و تداوم حیات و تضمین موفقیت آینده خویش به تجدید ساختار سازمانی خود در سطح گسترده پرداخته اند. برای اینکه بتوانند دانش را به طور موثر اداره کنند، باید از ساختار مناسبی برخوردار باشند. میزان توجه به آموزش و چرخش شغلی و دسترسی به مدارک و جریان ارتباطاتی سازمان، ابعاد مهمی هستند که وضعیت و ویژگی های آنها مستقیما بر خلق و انتقال دانش و ذخیره سازی و بکارگیری آن در سازمان تاثیر می گذارد (Hwang, Ahn- Soon, 2010: 47).

برای داشتن راهبرد موثر در مدیریت دانش، یک سازمان باید تمام امکانات خود را برای تولید و انتقال دانش سازمانی به کار گیرد. دراین پژوهش مسئله ی اصلی چگونگی تاثیرگذاری عناصرسازمانی، که به مقتضی سازمان موردنظر، شامل:

“ساختار سازمانی” “فرهنگ سازمانی” “منابع انسانی” “تکنولوژی اطلاعاتی” “حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد” تعیین شده است، برتوسعه سیستم “مدیریت خلق وانتقال دانش” است . چنانچه عوامل اثربخش مدیریت شوند، دانش می تواند به راحتی تولید و در سازمان انتقال یابد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین عوامل ارتباط بین بخشهای مختلف سازمان و زمینه ساز انتقال دانش و همچنین یکی از زمینه های پژوهشی مربوط به تسهیم دانش می باشد

چکیده. 1

فصل اول : معرفی پژوهش

1-1 مقدمه. 5

1-2 موضوع تحقیق.. 5

1-3 بیان مسئله. 5

1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1-5 اهداف تحقیق.. 8

1-6 سوالات تحقیق.. 8

1-7 فرضیات تحقیق.. 8

1-8 روش اجرای تحقیق.. 9

1-9 متغیرهای تحقیق.. 10

1-10 قلمرو تحقیق.. 11

1-12 تعریف واژگان تحقیق.. 13

1-12-1 تعریف مفهومی.. 13

1-12-2 تعریف عملیاتی.. 15

فصل دوم :  ادبيات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 16

2-2 مدیریت دانش…. 17

2-3 مفهوم داده، اطلاعات و دانش…. 17

2-4 مدیریت دانش چیست ؟. 19

2-5 هدف مدیریت دانش در چیست؟. 19

2-6 اهمیت دانش در چیست ؟. 20

2-7 تقسیم بندی انواع دانش…. 20

2-6-1- دانش آشکار (صریح) 21

2-6-2- دانش پنهان (ضمنی) 21

2-8 سلسله مراتب دانش…. 22

2-9 فرآیند مدیریت دانش…. 24

2-9-1 اهداف و استراتژی دانش…. 24

2-9-2 شناسائی دانش…. 24

2-9-3 کسب دانش…. 24

2-9-4 توسعه ی دانش…. 24

2-9-5 تسهیم دانش…. 25

2-9-6 استفاده از دانش…. 25

2-9-7 نگهداری و مستند سازی دانش…. 25

2-9-8 ارزیابی دانش…. 25

2-10 نوآوری دانش در مدیریت… 25

2-11 تعاريف مديريت دانش…. 26

2-12 مؤلفه هاي مديريت دانش…. 27

2-13 خلق دانش…. 28

2-14 انتقال دانش…. 29

2-15 مزاياي مديريت دانش…. 31

2-15-1 صرفه جوييها و كارائيها 31

2-15-2  فرصت هاي جديد. 31

2-15-3 تغيير و نوآوري.. 31

2-16 مزایای دیگر مدیریت دانش…. 31

2-17 خصوصیات مدیریت دانش از دیدگاه دفت : 32

2-18 چرا سازمانها را مطالعه می کنیم؟. 33

2-19 تعاریف سازمان و ماهیت آنها 33

2-20 طبقه بندی سازمانها 34

2-20-1 سازمان رسمی.. 34

2-20-2 سازمان غیر رسمی.. 35

2-21 اهمیت مدیریت… 35

2-22 تعاریف ساختار سازمانی.. 36

2-23 سطح دسترسی به مدارک و اسناد. 37

2-24 ارتباطات چیست؟. 37

2-25 ضرورت ارتباط در سازمان.. 37

2-26 جریان ارتباطات.. 38

2-27 اطلاعات چيست؟. 38

2-28 جریان اطلاعات.. 39

2-29 فرهنگ چیست ؟. 39

2-30 فرهنگ سازمانی و تعاریف آن.. 40

2-31 تاثیر فرهنگ سازمانی بر چرخه ی زندگی سازمان.. 42

2-32 استراتژی و فرهنگ… 42

2-33 تقسیم بندی فرهنگ… 43

2-33-1 فرهنگ انعطاف پذیری Adaptability Culture. 43

2-33-2  فرهنگ ماموریتی : Mission Culture. 43

2-33-3 فرهنگ مشارکتی (جمع گرایی): Consensual culture. 43

2-33-4 فرهنگ بوروکراتیک :  Hiera culture. 44

2-34 حفظ و نگهداری فرهنگ… 45

2-35 تعریف منابع انسانی.. 46

2-36 آموزش… 46

2-37 آموزش کارکنان و اهمیت آن.. 47

2-38 اهداف و استراتژی های برنامه ی آموزشی.. 48

2-39 سطوح ارزیابی آموزش… 48

2-40 چرخش شغلی.. 49

2-41 مفهوم عملیاتی چرخش شغلی.. 50

2-42 نقش چرخش شغلی در بهره وری منابع انسانی.. 51

2-42-1 ارتقاء عملکرد کاری کارکنان.. 51

2-42-2 بستر سازی برای کار تیمی عملیاتی.. 51

2-42-3 افزایش بهره وری از طریق کاهش استرس شغلی.. 52

2-42-4 افزایش توان فکری و خلاقیت کارکنان.. 52

2-42-5 افزایش ساعات کار مفید. 52

2-43 تکنولوژی چیست ؟. 53

2-44 زیر ساخت فناوری ارتباطی اطلاعات.. 54

2-45 ابزارهای فناوری ارتباطی اطلاعات.. 54

2-46 حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد. 54

2-47 پیشینه. 55

2-47-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 56

2-47-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 59

 

فصل سوم : مواد و روش تحقيق

3-1 مقدمه. 80

3-2 روش تحقیق.. 80

3-3 ساختار تحقیق.. 82

3-4 جامعه آماری.. 82

3-5 نمونه آماری.. 82

3-6 مراحل اجرای تحقیق.. 83

3-7 ابزار گردآوری اطلاعات.. 83

3-7-1 سوالات مربوط به اطلاعات شخصی.. 84

3-7-2 سوالات مربوط به مدیریت دانش…. 85

3-7-3 سوالات مربوط به عناصر سازمانی.. 85

3-8 روایی و اعتبار تحقیق.. 85

3-8-1 روایی (اعتبار) ابزار اندازه گیری.. 85

3-8-2 پایائی (اعتماد) ابزار اندازه گیری.. 86

3-9 روش جمع آوری اطلاعات.. 86

3-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 86

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 91

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 130

5-2- خلاصه. 130

5-3- تحلیل یافته ها 131

5-3-1- یافته های مربوط به ویژگی های نمونه : (آمار توصیفی) 131

5-3-2 یافته های مربوط به ویژگی های فرضیه ها:  (آمار استنباطی) 132

5-4 نتیجه گیری.. 134

5-5 محدودیت های تحقیق.. 134

5-6 پیشنهاد های تحقیق.. 135

5-6-1 پیشنهاد های منتج از تحقیق.. 135

5-6-2 پیشنهادهایی برای محققین آتی.. 136

منایع و مآخذ.. 137

پیوست­ها

عناصر سازمانی با توسعه سیستم

عنوان : پایان نامه بررسي رابطه بين عناصر سازمانی با توسعه سیستم مدیریت دانش
تعداد صفحات:  131 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× 2 = شش