بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اجرای نظام پیشنهادات در اداره کل امور مالیاتی
پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اجرای نظام پیشنهادات در اداره کل امور مالیاتی

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اجرای نظام پیشنهادات در اداره کل امور مالیاتی

شرح مختصر:

فرهنگ سازمانی[1] ترکیبی از باورها، ارزشها و پیش فرض هایی که در سازمانی وجود دارد و همه اعضای سازمان کم و بیش به طور یکسان در معرض آن قرار می‌گیرند و تا حدی نسبت به آن توافق و اشتراک نظر دارند و همه اعضا اتفاق نظر دارند كه يك دست ناپيدا افراد را در جهت نوعي رفتار هدايت مي كند (سالارزهی، 1378).

فرهنگ سازمانی وجود سیستمی از معانی و مفاهیم مشترک است که در میان اعضا سازمان وجود دارد. در هر سازمانی الگوهایی از باورها، سَمبُل ها، شعائر، داستانها و آداب و رسوم وجود دارند که به مرور زمان بوجود آمده اند. این الگوها باعث می‌شوند که در خصوص اینکه سازمان چیست و چگونه اعضا باید رفتار کنند درک مشترک و یکسانی ایجاد شود. ویژگی هایی وجود دارند که وقتی با هم ترکیب و تلفیق شوند، فلسفه وجودی فرهنگ یک سازمان را شکل می‌دهند (رابینز، 1384؛ رضائیان، 1384).

مدیریت مشارکتی یکی از رویکردهای نسبتاً جدید مدیریتی است که با به رسمیت شناختن اهمیت نیروی انسانی، تلاش می‌کند راه کارهایی را برای حضور فعالانه کلیه افراد در سازمان بیابد (فرحی، 1383).

نظام پیشنهادها یکی از مفیدترین راه کارهای مدیریت مشارکتی است که در آن کلیه کارکنان این امکان را می‌یابند تا با ارایه نظرات و پیشنهادات گامی جهت ارتقا عملکرد سازمان بردارند. نظام پیشنهادات، نظامي كه كاركنان نظرات و پیشنهادات خود را در اختیار مديران قرار می‌دهند. پيشنهاد كاركنان موجب افزايش پويائي كاري كاركنان مي‌گردد و به سازمان ويژگي‌ مزاياي رقابتي مي‌دهد به گونه‌اي كه بتواند هزينه‌هاي خود را كاهش دهد، بهره‌وري را افزايش دهد و موجبات افزايش كارآئي كاركنان گردد (کافمن، 2003؛ تورنر، 2004)[2].

سازمانها مجموعه اي از عوامل انساني، تكنولوژي، فني، ساختاري، فرهنگي و ديگر عناصر محيطي هستند كه در راستاي تحقق مجموعه هدفهاي از پيش تعيين شده و مشترك در تعاملند. در ميان اين عوامل، بنا بر نظر متخصصان علوم انساني و مديريت، عوامل انساني نقشي بي بديل، قابل توجه و تعيين كننده را دارند تا آنجا كه امروزه نظريه هاي مديريتي پيشرفته، منابع انساني را از عوامل زير بنائي فرآيند توسعه مي شناسند و هر گونه توفيق در فرآيند توسعه پايدار را مشروط و منوط به توفيق در توسعه منابع انساني مي دانند. از اين رو اهميت و ضرورت توجه به نظامهاي مديريتي توسعه دهنده منابع انساني مشخص مي شود. مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادها يكي از سيستم هاي مديريتي است كه مي كوشد از طريق ايجاد همفكري، مشاركت و ارج نهادن به كارهاي گروهي موجب شود تا امور به بهترين شكل ممكن انجام شود. يكي از رويكردهاي استفاده از تكنيك نظام پيشنهادها در سازمان، توجه به اين ديدگاه در عرصه منابع انساني است

كه سازمان هاي امروزي نيازمند كاركنان توانمندتر براي بقا در عرصه رقابت هستند و يكي از شيوه هاي توانمند سازي كاركنان، درگير ساختن فكري تك تك آنان در بازنگري فرآيندها و فعاليت هاي سازمان است (اسماعیل پور و خسروی، 1390).

آنچه در نظام پيشنهادها به عنوان اهداف آرماني و در حقيقت به عنوان فلسفه به كارگيري آن مطرح است، افزايش توان سازمان در مقابل خواست هاي متغير مصرف كنندگان خدمات يا محصولات از طريق ارج نهادن به فضايل و توانائي هاي انسان و همسو كردن اهداف كاركنان با هدفهاي سازمان و در نهايت استفاده صحيح از تجربه، انديشه، آرا و عقايد آنها در هر رده شغلي و بخش سازماني است. فلسفه اين نظام در نهايت دو گروه مديران و كاركنان را از دو ديدگاه مي نگرد. از يك سو به مديران سازمان مي گويد بايد همواره از نشستن در برج عاج و كشيدن ديوار به دور خود و بستن درها خودداري كنند و از سويي ديگر به كاركنان سازمان ميگويد كه در تمام امور سازمان با ارائه افكار و عقايد تازه، حتي اگر كوچك و جزئي به نظر برسند، مشاركت كنند (شیخ محمدی، 1380).

امروزه بی تردید، مدیریت مشارکتی نقش موثری را در موفقیت سازمان ها ایفا می‌کند. نظام پیشنهادها ابزار بسیار مناسبی برای تحقق مدیریت مشارکتی است. اجرای نظام پیشنهادها در سازمان خود نیازمند زیرساخت هایی است که موفقیت آن را تضمین می‌کند. فرهنگ سازمانی سازگار با نظام پیشنهادها از جمله زیرساخت هایی است که می‌تواند در موفقیت، تداوم و بقا این نظام موثر باشد. فرهنگ سازمانی سازگار با نظام پیشنهادها، ارزش هایی چون نوآوری، تعهد سازمانی کارکنان، تمایل به کار گروهی و برقراری ارتباط موثر با دیگران را در سازمان تشویق نموده و برای خواسته های مشتریان و ذینفع های سازمان ارزش و اهمیت شایانی قایل می‌شود

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق.. 2
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بيان مسأله. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 6
 • 1-4- هدف از اجرای تحقیق.. 8
 • 1-5- سوالات تحقیق.. 8
 • 1-6- فرضیات تحقیق.. 9
 • 1-7- متغیرهای تحقیق.. 9
 • 1-8-تعاریف مفهومی تحقیق.. 10
 • 1-8-1- تعاریف عملیاتی تحقیق.. 11
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 12
 • 2-1- مقدمه. 13
 • 2-2- مبانی نظری فرهنگ سازمانی.. 14
 • 2-2-1- فرهنگ سازماني.. 14
 • 2-2-2- تعاريف فرهنگ سازماني.. 15
 • 2-2-3- اهميت فرهنگ سازماني.. 17
 • 2-2-4- خصوصيات فرهنگ سازمانی.. 20
 • 2-2-5- منابع فرهنگ…. 22
 • 2-2-6- شيوه پيدايش فرهنگ…. 22
 • 2-2-7- انواع فرهنگ سازماني.. 23
 • 2-2-8- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي.. 27
 • 2-2-9- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان.. 27
 • 2-2-10- فرهنگ سازماني و توسعه. 28
 • 2-2-11- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش…. 28
 • 2-2-12- رابطه فناوري و فرهنگ…. 29
 • 2-2-12-1- عدم برنامه ريزي براي به کارگيري فناوري.. 29
 • 2-2-12-2-  برنامه ريزي تغيير يا ايجاد فرهنگ براي به کارگيري فناوري: 29
 • 2-2-12-3- استفاده از فناوري براي ايجاد تغيير هاي فرهنگي موردنظر. 30
 • 2-2-13- رابطه فرهنگ و مديريت… 30
 • 2-2-14- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني.. 30
 • 2-2-15- کارکرد فرهنگ سازماني.. 31
 • 2-2-16- زنده نگه داشتن فرهنگ…. 31
 • 2-2-16-1- گزينش…. 31
 • 2-2-16-2- مديريت عالي سازمان.. 32
 • 2-2-16-3- جامعه پذيري.. 32
 • 2-2-17- عوامل مؤثر در تغيير فرهنگ سازماني.. 33
 • 2-2-17-1- يک بحران شديد 33
 • 2-2-17-2- تغيير در رهبري.. 33
 • 2-2-17-3- سازمان هاي کوچک و نوپا 33
 • 2-2-17-4- فرهنگ ضعيف… 34
 • 2-2-18- تغيير فرهنگ سازماني.. 34
 • 2-2-19- فرهنگ هاي سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار. 35
 • 2-2-20- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني.. 35
 • 2-2-20-1- الگوي آجيل پارسونز : 35
 • 2-2-20-2- الگوي اوچي.. 36
 • 2-2-20-3- الگوي پيترز و واترمن.. 37
 • 2-2-20-4- الگوي ليت وين و اترينگر. 39
 • 2-2-20-5- الگوي کرت لوين.. 39
 • 2-3- مبانی نظری نظام پیشنهادات… 40
 • 2-3-1- مفهوم نظام پیشنهادات… 40
 • 2-3-2- تاریخچه نظام پیشنهادات… 41
 • 2-3-2-1- تاريخچه نظام پيشنهادها در جهان.. 41
 • 2-3-2-2- تاريخچه نظام پيشنهادها در ايران.. 43
 • 2-3-3- جايگاه مشارکت در اسلام 45
 • 2-3-4- انواع پيشنهادها 46
 • 2-3-5- فلسفه استفاده از نظام پيشنهادها 47
 • 2-3-6- عوامل مؤثر در اجراي موفق نظام پيشنهادها 48
 • 2-3-7- طرح نظام پيشنهادها 50
 • 2-3-8- وجوه افتراق نظام پيشنهاهاي بخش دولتي با بخش خصوصي.. 50
 • 2-3-9- تبيين مراحل اصلي نظام پيشنهادها 52
 • 2-3-9-1- مرحله دريافت پيشنهادها 52
 • 2-3-9-2- مرحله ارزيابي پيشنهادها 52
 • 2-3-9-3- مرحله پرداخت پاداش پيشنهادها 53
 • 2-3-9-4- مرحله اجراي پيشنهادها 53
 • 2-3-10- ساختار مناسب نظام پيشنهادها: 53
 • 2-4- رابطه بين فرهنگ سازماني و مشاركت… 54
 • 2-4-1- نقش فرهنگ…. 54
 • 2-4-2- نظام مشاركت كاركنان و ويژگي هاي فرهنگي جامعه ايران.. 55
 • 2-4-3- توسعه و مديريت مشاركتي.. 56
 • 2-4-4- نقش فرهنگ سازماني در تحقق مديريت مشاركتي.. 57
 • 2-4-5- خلاقيت و نوآوري.. 58
 • 2-4-6- مشتري محوري.. 60
 • 2-4-7- كار گروهي.. 62
 • 2-4-8- ارتباطات سازماني.. 62
 • 2-4-9- تعهد سازماني.. 64
 • 2-5- پيشينه پژوهش…. 65
 • 2-5-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور. 65
 • 2-5-2- مطالعات انجام شده در خارج از ايران.. 70
 • فصل سوم: روش تحقيق.. 72
 • 3-1-روش تحقيق.. 73
 • 3-2- جامعه آماري.. 73
 • 3-3- نمونه آماري و تعیین حجم نمونه. 73
 • 3-4- ابزار گردآوری تحقیق.. 74
 • 3-4-1- پرسش‌نامه. 74
 • 3-5- پایایی پرسشنامه. 76
 • 3-5-1-روش محاسبه آلفای کرونباخ.. 77
 • 3-6- شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 77
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 79
 • 4-1- مقدمه. 80
 • 4-2- یافته های توصیفی.. 80
 • 4-3- یافته های استنباطی محاسبات تحلیل همبستگی پیرسون.. 84
 • 4-4-تحلیل آزمون تی ساده 87
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 92
 • 5-1- مقدمه. 93
 • 5-2- یافته‌های تحقیق.. 93
 • 5-3- نتیجه‌گیری.. 95
 • 5-4- پیشنهادها 99
 • 5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 99
 • 5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 100
 • 5-5- محدودیت های تحقیق.. 102
 • فهرست منابع
 •     
عنوان : پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اجرای نظام پیشنهادات در اداره کل امور مالیاتی
تعداد صفحات: 117 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


سه + 6 =