بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با میزان بهره وري کارکنان با نقش واسطه تعهد سازمانی
پایان نامه بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با میزان بهره وري کارکنان با نقش واسطه تعهد سازمانی
Basic RGB

پایان نامه بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با میزان بهره وري کارکنان با نقش واسطه تعهد سازمانی

شرح مختصر

بهره وری، استفاده موثر و بهينه از منابع و نهادهای مختلف چون نيروي كار، سرمایه، مواد، انرژي و اطلاعات می باشد. به عبارت دیگر بهره وری، استفاده بهينه از نهادهای ورودی جهت دستيابی به خروجی های بيشتر می باشد. اهميت توجه به بهره وری به حدی است كه در بسياری از كشورها، بهره وري و استفاده صحيح و هر چه بهتر و مناسب تر از مجموع عوامل توليد اعم از كالا و خدمات به اولویتي ملي تبدیل شده و تلاش شده تا این شعار كه تداوم حيات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره وري دشوار و حتی در مواردی غيرممكن است، در جوامع نهادینه شود. هر چند برنامه ریزی برای بهبود بهره وری در سطوح مختلف سازمانی، منطقه ای، ملی و حتی زندگی شخصی انسان لازم و ضروری است، اما بهبود بهره وري در دنياي پر رقابت كنوني، به عنوان یكی از مهمترین اهداف و استراتژی های موفقيت هر سازماني مطرح می باشد (برادران و ولیجانی، 1395؛ص 167).

در ميان عوامل توليد، عامل نيروي انساني برخلاف سایر منابع از سطح درك و شعور برخوردار است و بر استفاده بهتر از سایر عوامل توليد نيز اثرگذار است و یا به عبارتی، مهمترین اهرم اصلي در افزایش و كاهش بهره وري سازمانها مي باشد. لذا از جایگاه ویژهاي در بهبود بهره وری برخوردار بوده و باید مورد توجه ویژه قرار گيرد. نقش منابع انسانی در ارتقاء بهره وری سازمان هاي خدماتي به دليل توليد و ارائه مستقيم خدمات توسط نيروهای انسانی اهميت بيشتري مي یابد و به كارگيری نيروی انسانی با انگيزه، توانمند و بهره ور، علاوه بر ارائه خدمات باكيفيت، مي تواند از سایر منابع درون سازمانی به نحو احسن و مطلوب استفاده نماید و انواع جنبه های بهره وري را محقق سازد و نهایتاً سازمان را بهره ور كند (برادران و ولیجانی، 1395ص 167).

هوش سازمانی مفهومی جدید در حوزه سازمان و مدیریت می باشد. آلبرچت موفقیت یک سازمان را مشروط به انسان  هوشمند، تیم های هوشمند و سازمان هوشمند می داند (آلبرخت، 2003؛ص 21). هوش سازمانی عبارت است از استعداد و ظرفیت یک سازمان در جهت دهی به توانایی های ذهنی و استفاده از این توانا در جهت رسیدن به رسالت سازمانی. متسودا که از نظریه پردازان هوش سازمانی می باشد، هوش سازمانی را ترکیبی از هوش انسانی و هوش ماشینی می داند. از نظر وی هوش سازمانی دارای دو جز می باشد: هوش سازمانی به عنوان یک فرآیند و هوش سازمانی به عنوان یک محصول (متسودا، 1992؛ 34). هوش سازمانی یک فرآیند مساله یابی، جمع آوری داده ها، تفسیر و پردازش آنها و فرآیند تصمیم گیری است. هوش سازمانی می تواند با استخراج تجربیات گذشته و با پردازش و تجزیه و تحلیل آنها باعث بهبودی شرایط سازمان شود (ویلینسکی و اسملسر،1992؛ص 54). بنابراین هوش سازمانی از جمله مولفه های سازمانی است که برای مدیران و پژوهشگران دارای اهمیت ویژه ای می باشد و به همین دلیل پژوهشگران زیادی به تحقیق در مورد هوش سازمانی مدیران پرداخته اند. از طرفی كاركنان متعهد به عنوان يک منبع حیاتی و اساسی برای عملکرد موفقیت آمیز سازمان ها شناخته شده اند و در واقع موفقیت سازمانی بستگی به كاركنان و تعهد آنها به مجموعه ای از ارزش ها، اصول و باورها دارد. نیروی انسانی متعهد و وفادار، وجهه سازمان را در جامعه بهبود مي بخشد و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می كند.کاركنان متعهد، اثر بخشی و بهره وری بیشتر و تمايل كمتری به ترک سازمان دارند (زارعی و همکاران، 1395؛ 12).

تعهد سازمانی عبارتست از تمايل قوی يک عضو برای باقی ماندن در سازمان، تلاش بسیار زياد برای سازمان و باور قاطع در قبول ارزش ها و اهداف سازمان. آلن و مایر (1991؛ص 1) تعهد سازمانی را يک حالت روانشناختی تعريف می كنند كه فرد را به سازمان پیوند می دهد، بیانگر تمايل، نیاز و يا الزام جهت ادامه خدمت در يک سازمان است و احتمال خروج داوطلبانه او از سازمان را كاهش می دهد از دیدگاه آلن و مایر تعهد سازمانی سازمانی شامل سه بعد تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری است (زارعی و همکاران، 1395؛ص 12).

بی شک تعهد سازمانی از جمله متغیرهای است که می تواند سایر متغیرها را تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از مولفه های مهم موجود در هر سازمانی از جمله بهره وری و عملکرد سازمان، پیشبرد اهداف سازمان، بکارگیری استراتژی، برنامه ریزی و… تحت تاثیر مستقیم تعهد سازمانی قرار دارند. این در حالی است که تعهد سازانی در استانداری دارای اهمیت ویژه ای است و با توجه به اینکه این تعهد سازمانی در چنین سازمانی می تواند بر تمام سازمان ها و ادارات دولتی تاثیر مستقیم بگذارد به مسئله مهمی برای مدیران این سازمان تبدیل شده است. هوش سازمانی مدیران یک سازمان می تواند باعث نظارت هوشمند در سازمان شده و باعث گردد کارکنان متتعهدتر به اهداف سازمان بپردازند.  

تعهد سازمانی کارکنان و هوش سازمانی مدیران از جمله مولفه های است که می تواند بر میزان بهره وری کارکنان اثرگذار باشد. همچنین هوش سازمانی مدیران می تواند بر میزان تعهد سازمانی اثرگذار باشد و به صورت غیر مستقیم با واسطه تعهد سازمانی بر میزان بهر وری کارکنان اثرگذار باشد.

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4-1- هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-2- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5-2- فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6-1- سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-2- سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7-1- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7-3- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8-متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8-1- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-8-3- متغیر میانجی………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-9-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها………………………………………………………………………………………………… 9

1-9-1-تعاریف مفهومی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-9-2-تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-10-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2- 1- هوش سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-1-1- تعریف هوش………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-1-2- تعاریف هوش سازمانی………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-1-3- مفهوم هوش سازمانی……………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-4- تاريخچه هوش سازمانی………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-1-5- تشريح ابعاد هفتگانه هوش سازماني……………………………………………………………………………………… 15

2-2-1-6- ديدگاه هاي متعدد هوش سازماني………………………………………………………………………………………… 17

2-2-1-7- ضريب هوش سازماني……………………………………………………………………………………………………………. 20

2-2-1-8- اهداف فرايند هوش سازماني………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-1-9- دلايل استفاده از هوش سازماني در سازمان ها…………………………………………………………………….. 22

2-2-1-10- اقدامات اساسي در هوش سازماني……………………………………………………………………………………… 22

2-2-2- بهره وری کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-2-1- واژه شناسی بهره وری…………………………………………………………………………………………………………… 22

2-2-2-2- مفهوم بهره وري…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-2-3- تعریف بهره وری……………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-2-4- تاريخچه بهره وري…………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-2-2-5- مفاهیم مرتبط با بهره وري…………………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-2-6- الگو های بهره وری………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-2-2-7- سطوح بهره وري……………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-2-8- عوامل موثر در بهره‌وري………………………………………………………………………………………………………… 27

2-2-2-9- عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني…………………………………………………………………… 30

2-2-2-10- مهمترين عوامل مؤثر در كاهش بهره وري……………………………………………………………………….. 31

2-2-3- تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-2-3-1- تعریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-2-3-2- مفهوم تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………… 32

2-2-3-3- تاریخچه تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-2-3-4- مهمترین عوامل موثر بر تعهد سازمانی……………………………………………………………………………….. 34

2-2-3-5- ابعاد تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………… 34

2-2-3-6- انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-2-3-7- عوامل موثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 36

2-2-3-8- مراحل ایجاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………. 38

2-2-3-9- ویژگی های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………… 38

2-3- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-3-1- تحقیقات انجام گرفته در داخل…………………………………………………………………………………………………. 39

2-3-2- تحقیقات انجام گرفته در خارج…………………………………………………………………………………………………. 44

2-4- چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

فصل سوم: مواد و  روش تحقیق

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

3-2-روش کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-3-جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3-4-ابزار اندازهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3-4-1-بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………….. 54

3-4-2-اعتبار اندازهگيري (روايي)………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-4-3-قابليت اعتماد (پايايي)…………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………… 55

3-6-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2 -توصيف شاخصهاي جمعيت شناختي…………………………………………………………………………………………… 57

4-3- تجزيه و تحليل توصيفي  متغيرها…………………………………………………………………………………………………. 59

4-4- نتایج استنباطی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 60

4-5-نتایج مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS…………………………………………………………… 64

4-6-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

5-2-1- یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………….. 67

5-4- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 76

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 76

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 77

5-5- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

5-5-1- محدودیت­های در اختیار محقق………………………………………………………………………………………………… 78

5-5-2- محدودیت­های در اختیار محقق………………………………………………………………………………………………… 78

5-6- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

پیوست­ها

عنوان : پایان نامه بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با میزان بهره وري کارکنان با نقش واسطه تعهد سازمانی
تعداد صفحات:  105 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


4 + چهار =